Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138888

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-dla-osob-majacych-trudnosci-w-poruszaniu-sie


 

Zakres zadań

 • Prowadzi magazyn zapasów artykułów spożywczych, materiałów biurowych, promocyjnych, papieru, materiałów eksploatacyjnych, artykułów technicznych oraz akcesoriów komputerowych (w tym urządzeń i przyborów informatycznych, w szczególności: myszki, słuchawki, kamerki internetowe, etykiety termotransferowe i podzespoły komputerowe).
 • Monitoruje zapotrzebowanie oraz dokonuje zakupów. Wykonuje zadania związane z realizacją zakupów i ich transportem.
 • Zarządza logistyką w urzędzie, włączając w to organizację przepływu materiałów od momentu dostawy, do momentu wykorzystania lub przechowywania.
 • Realizuje zadania związane z zarządzaniem i gospodarowaniem urządzeniami elektronicznymi - w tym urządzeniami komputerowymi, wielofunkcyjnymi, aplikacjami i systemami informatycznymi w urzędzie - we współpracy z Centrum Informatycznym Edukacji. Monitoruje stan techniczny, wykorzystanie i przypisanie personalne urządzeń oraz aplikacji.
 • Uczestniczy w przygotowywaniu wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Uczestniczy w pracach komisji przetargowych, a także w ramach swoich zadań podejmuje działania mające na celu wyegzekwowanie należności od kontrahentów zewnętrznych w przypadku niewłaściwej realizacji umowy.
 • Dokonuje zakupów podzespołów, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz wszelkich zakupów towarów i usług.
 • Gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje, w tym w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej oraz o ochronie danych osobowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Znajomość podstaw Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym (A2)
 • Komunikacja
 • Rzetelność
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Współpraca
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B