Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137641

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w systemie 8 godzinnym w siedzibie urzędu na I parterze, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji, praca przy oświetleniu mieszanym. Pracownik wykonuje czynności z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu i faksu. Konieczność poruszania się po obiekcie. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek przy wejściu wyposażony jest w urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych. Brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak wind dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi dokumentację w tym elektroniczną (dzienniki, ewidencje, rejestry, książki, wykazy, ERCDŚ itp.) związaną z rejestracją wpływu i obiegu przesyłek lub innej dokumentacji związanej z działalnością kancelarii,
 • Pobiera materiały spraw wraz z dowodami rzeczowymi, śladami i przedmiotami związanymi z nimi oraz korespondencji w tym wielotomowych spraw i paczek z biura podawczego,
 • Prowadzi rejestry m.in. rozliczenia faktur, notatników służbowych,
 • Przeprowadza inwentaryzację spraw, dokumentów oraz innych materiałów rejestrowanych w dziennikach lub rejestrach w tym również sporządza wykazy spraw niezałatwionych policjantów wydziału.
 • Przygotowuje dokumentację do rozliczania funkcjonariuszy, sporządzanie protokołu zdawczo – odbiorczego odchodzących funkcjonariuszy.
 • Wykonuje czynności z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną, w oparciu o obowiązujące przepisy,
 • Udziela niezbędnych informacji klientom zewnętrznym i wewnętrznym w ramach określonych prawem oraz procedurami, a w razie potrzeby, kierowanie ich do właściwych policjantów, w celu zapewnienie prawidłowej pracy wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • komunikatywność,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • znajomość Zarządzenia Nr 920 KGP w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe