Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137449

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju,
 • praca biurowa, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
 • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

 


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • sprawdza, weryfikuje, opiniuje, analizuje i konsultuje złożone do rozpatrzenia projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu; rozpatruje poprawność projektów zgodnie z obowiązującymi wymogami, uzgadnia projekty w różnych stadiach dokumentacji,
 • dokonuje kontroli oraz analizy stanu organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg (w tym autostrad w trybie koncesyjno - operatorskim), bierze udział w odbiorach oznakowania dróg
 • współpracuje w procesie planowania i realizuje zadania z zakresu programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także współpracuje przy wprowadzaniu ograniczeń w ruchu bądź zamknięcia dróg dla ruchu w wypadkach gdy wymaga tego stan techniczny drogi lub mostu
 • realizuje procedury audytu i ocen bezpieczeństwa ruchu drogowego, analizuje stan organizacji ruchu
 • prowadzi i analizuje bazy danych o wypadkach drogowych
 • współpracuje w opracowywaniu kierunków polityki GDDKiA w zakresie zarządzania ruchem oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, podejmuje działania związane z wprowadzeniem nowych rozwiązań służących do zarządzania i sterowania ruchem
 • rozpatruje wnioski dotyczące organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym koncesyjnych odcinków autostrad

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych i ustawy prawo o ruchu drogowym,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału,
 • znajomość zagadnień z inżynierii ruchu
 • praktyczna znajomość pakietu MS-Office (Excel, MS Word),
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii. Link do wzoru oświadczenia: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r. - link do wzoru oświadczenia: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naborów. Link do wzoru oświadczenia: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia/kursy z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu, z zakresu audytu BRD
 • znajomość zagadnień z zakresu inżynierii ruchu