Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137060

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.      nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);


2.      krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;


3.      zagrożenie korupcją;


4.      permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Dokonuje rozeznania rynku, prowadzi negocjacje z podmiotami zewnętrznymi i sporządza wnioski o zamówienie zgodnie z obowiązującymi procedurami, w tym sporządza kalkulacje szacunkowej wartości zamówienia, współtworzy opis przedmiotu zamówienia oraz definiuje wymagania dot. sposobu realizacji zamówienia w zakresie swoich kompetencji. Bierze czynny udział w pracach powołanych komisji przetargowych.
 • Kontroluje pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz opracowuje i kompletuje dokumenty księgowe wystawione przez podmioty zewnętrzne dot. zrealizowanych w ramach swoich kompetencji dostaw i usług.
 • Prowadzi ewidencję otrzymanych z komórek organizacyjnych zapotrzebowań, zrealizowanych zamówień na usługi i dostawy.
 • Bierze udział w sporządzaniu projektów planów (finansowego, zamówień publicznych, zakupów, rocznego planu działania wydziału) oraz projektów sprawozdań z ich wykonania.
 • Analizuje i kontroluje stany bieżące w magazynie spożywczym oraz wystawia w systemie księgowo-finansowym asygnaty rozchodowe w oparciu o składane przez komórki organizacyjne MSZ zapotrzebowania.
 • Bierze udział w opracowywaniu i aktualizowaniu instrukcji, zarządzeń, procesów w zakresie właściwości stanowiska, zmierzających do usprawnienia funkcjonowania wydziału przy zachowaniu racjonalnego gospodarowania przyznanymi środkami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze organizacji przyjęć i bankietów
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Znajomość ustaw: •Prawo zamówień publicznych, •o finansach publicznych, •o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, •o dostępnie do informacji publicznej. •o ochronie danych osobowych
 • Wiedza: •z zakresu zamówień publicznych, •z zakresu finansów publicznych, •merytoryczna z obszaru zajmowanego stanowiska
 • Znajomość rynku usług i dostaw realizowanych przez podmioty zewnętrzne w zakresie organizacji przyjęć i bankietów
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania, zorientowania na osiąganie celów, myślenia systemowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia nadzoru HACCP.
 • Zajomość struktury i zasad funkcjonowania Ministerstwa oraz podziału kompetencji między komórkami organizacyjnymi.
 • Umiejętność obsługi specjalistycznego programu finansowo-księgowego np. EGERIA.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel) na poziomie zaawansowanym.