Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136847

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Weryfikuje dokumenty finansowo-księgowe związane z obrotem środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie (inwestycje) oraz materiałów,
 • Księguje dokumenty finansowo-księgowe związane z obrotem środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie (inwestycje) oraz materiałów przy wykorzystaniu obowiązujących w jednostce programów finansowo-księgowych,
 • Realizuje wnioski zawarte w sprawozdaniach inwentaryzacyjnych m. in. poprzez księgowanie stwierdzonych niedoborów i nadwyżek,
 • Sporządza okresowe zestawienia, specyfikacje środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na podstawie ewidencji księgowej,
 • Przygotowuje dane do rocznego sprawozdania finansowego z zakresu stanu i ruchu podstawowych środków trwałych (bilans jednostki) i statystycznego w oparciu o wytyczne Ministra Finansów,
 • Prowadzi ewidencję przyjmowanych darowizn rzeczowych w jednostce oraz sporządza kwartalne informacje o przyjętych darowiznach dla jednostki nadrzędnej,
 • Prowadzi ewidencję wniosków, upoważnień i odwołań dotyczących dostępu do informatycznych baz danych,
 • Przygotowuje dokumenty księgowe do archiwizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 1 roku w obszarze rachunkowości jednostki budżetowej,
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz aktów wykonawczych,
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Umiejętność: stosowania prawa,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi programów finansowo-ksiegowych
APLIKUJ TERAZ