Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135464

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona siedząca pozycja ciała. Stanowisko pracy wyposażone w komputer i monitor ekranowy. Czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie z
naturalnym i sztucznym oświetleniem. Konieczne korzystanie z urządzeń biurowych: telefon, kserokopiarka, drukarka. Praca w pomieszczeniu usytuowanym na parterze budynku o charakterze biurowym w pełni ergonomicznym zwiazana z koniecznością bezpośredniej obsługi kierownictwa WIOŚ i klientów urzędu. Punkt kancelaryny zlokalizowany jest w holu głównym budynku. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Obsługuje punkt kancelaryjny, udziela podstawowych informacji interesantom oraz obsługuje sekretariat i wspiera w bieżącej pracy kierownictwo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
 • Prowadzi bezpośrednią obsługę klientów lub kieruje ich do odpowiedniej komórki organizacyjnej WIOŚ, przyjmuje korespondencję, łączy rozmowy telefoniczne, udziela informacji dzwoniącym lub kieruje rozmowy do odpowiednich komórek organizacyjnych, umożliwia kontakt interesantom z pracownikami WIOŚ.
 • Rejestruje w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) całą korespondencję wpływającą (w formie papierowej, elektronicznej i faksowej) oraz przekazuje ją do kierownictwa i komórek organizacyjnych WIOŚ.
 • Obsługuje Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP) oraz system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), wysyła pocztę elektroniczną na potrzeby pracowników WIOŚ z głównego adresu pocztowego.
 • Koordynuje zadania w zakresie organizacji narad i spotkań w siedzibie WIOŚ.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym ze wsparciem kancelaryjno-biurowym kadry zarządzającej lub prowadzeniem sekretariatu, punktu kancelaryjnego, recepcyjnego
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
 • Znajomość etykiety urzędniczej.
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
 • Umiejętność obsługi pełnego pakietu MS Office, internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych.
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwów zakładowych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi systemu EZD
 • Szkolenie z zakresu obsługi sekretariatu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (min. B1)
APLIKUJ TERAZ