Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135345

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,
 • Wymuszona pozycja ciała,
 • Stres,
 • Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, 
 • Praca przy oświetleniu mieszanym,
 • Zagrożenie elementami ruchomymi, luźnymi, ostrymi i wystającymi,
 • Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym,
 • Zagrożenie poparzeniem.

Zakres zadań

 • Prowadzi archiwum wydziału, w tym przyjmuje, ewidencjonuje, kompletuje, nadaje klasyfikację archiwalną oraz przechowuje akta spraw ostatecznie zakończonych
 • Wprowadza, do policyjnych systemów informatycznych, dane dotyczące środków trwałych i gospodarki materiałowej wydziału, w oparciu o dokumenty pozyskane z komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji,
 • Przeprowadza kwerendy archiwalne oraz sporządza informacje zbiorcze w przedmiotowym zakresie,
 • Udziela instruktaży policjantom i pracownikom wydziału w zakresie prawidłowego klasyfikowania akt spraw ostatecznie zakończonych,
 • Prowadzi Książki Obiektów Budowlanych wydziału,
 • Prowadzi ewidencję sprzętu pozostającego na stanie wydziału, określa potrzeby wydziału w przedmiotowym zakresie,
 • Uczestniczy w pracach komisji inwentaryzacyjnych w zakresie składników majątku wydziału,
 • Uczestniczy w pracach komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. ,,B" i ,,BE" oraz w pracach komisji inwentaryzacyjnych ds. dokumentów jawnych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość ustaw: 1) o Policji: w zakresie przepisów ogólnych, organizacji Policji, zakresu uprawnień Policji oraz aktu wykonawczego w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji; 2) o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych: - jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji; - sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych
 • Umiejętności: obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, stosowania prawa, komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ