Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133520

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • wysiłek fizyczny,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z korespondencją w systemie EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją); ewidencję wychodzącą i wpływającą z ePUAP i e-maili w systemie EZD, przekazuje sprawy po dekretacji w systemie EZD do kancelarii i komórek organizacyjnych Oddziału,
 • prowadzi kalendarz pracy Dyrektora Oddziału i Zastępców Dyrektora Oddziału,
 • prowadzi sprawy związane z obsługą Sekretariatu,
 • obsługuje pocztę przychodzącą i wychodzącą,
 • obsługuje urządzenia techniczne będące na wyposażeniu kancelarii, sekretariatu, przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom Oddziału,
 • udziela klientom zewnętrznym informacji i kieruje strony do merytorycznych wydziałów,
 • zastępuje współpracowników z Zespołu w obsłudze sekretariatu i kancelarii,
 • udziela wsparcia pracownikom realizującym obsługę sekretariatów w Rejonach i Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg Laboratorium Drogowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, a w szczególności programów Excel i Word,
 • znajomość zasad obiegu dokumentów, znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, podstawowa znajomość KPA, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz zasad ochrony danych osobowych,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiągania celów, współpraca, komunikacja.
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r. Link do wzoru oświadczenia: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naborów. Link do wzoru oświadczenia: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii. Link do wzoru oświadczenia: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa poczty w systemach elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD),
 • poświadczenie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone
APLIKUJ TERAZ