Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133253

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        praca samodzielna biurowo-administracyjna,


-        praca w siedzibie urzędu,


-        współpraca z wykonawcami realizującymi dostawy sprzętu transportowego.


 Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-        stałe godziny pracy (8.15-16.15),


-        dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,


-        stanowisko zlokalizowane jest na II piętrze budynku,


-        infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody, winda,


-        budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, jednakże są ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się ze względu na występowanie drzwi z samozamykaczami na korytarzach,


-        praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


-        praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,


-        narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner,


-        pomieszczenia higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,


-        brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • prowadzi dokumentację materiałową dotyczącą zaopatrzenia centralnego realizowanego przez Wydział ze środków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz jednostek Straży Granicznej w celu bieżącej ewidencji zakupów realizowanych przez Wydział;
 • opracowuje zestawienia, sprawozdania i statystyki dotyczące eksploatacji pojazdów w celu systematycznego nadzoru nad przebiegiem procesu eksploatacji pojazdów;
 • przygotowuje i opracowuje dokumentację oraz ewidencję na potrzeby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie środków pomocowych Unii Europejskiej w celu potwierdzenia realizacji projektów;
 • weryfikuje dowody księgowe przekazywane przez kontrahentów do Wydziału w celu sprawdzenia prawidłowości i celowości ich wystawienia oraz potwierdzenia ich otrzymania;
 • sporządza zestawienia analityczno – statystyczne dotyczące zaopatrzenia centralnego jednostek Straży Granicznej w materiały eksploatacyjne i materiały pędne i smary w celu zapewnienia informacji o aktualnych stanach i bieżących potrzebach;
 • opracowuje dowody obrotu materiałowego w celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia gospodarki rzeczowymi składnikami majątku w zakresie gospodarki transportowej;
 • realizuje procedury kontroli finansowej w zakresie zaopatrzenia materiałowego, prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości finansowej w celu sprawdzenia ich zgodności;
 • prowadzi ewidencję obiegu dokumentów jawnych w Wydziale oraz je przygotowuje do archiwizacji w celu zapewnienia właściwego ich obiegu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej w zakresie księgowości materiałowej lub księgowości finansowej
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office)
 • znajomość podstaw ekonomii, księgowości i gospodarki materiałowej
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ