Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133205

Warunki pracy


 • praca w terenie,
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, windy, toalety).Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Bierze udział w prowadzeniu spraw dotyczących gromadzenia, kodowania, przetwarzania i przechowywania zdarzeń lotniczych w bazie systemu ECCAIRS oraz CBZ w celu ustalenia zagrożeń bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.
 • Bierze udział w analizie wybranych danych pochodzących z ECCAIRS i CBZ w celu ustalenia trendów i zagrożeń bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym oraz przygotowania rocznego sprawozdania o stanie bezpieczeństwa.
 • Bierze udział w w kontroli przestrzegania przepisów z zakresu lotnictwa cywilnego podczas pokazów lotniczych oraz w zakresie skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem związanych z systemami raportowania zdarzeń lotniczych w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.
 • Bierze udział w realizacji zadań dotyczących wdrażania i funkcjonowania Krajowego Planu Bezpieczeństwa.
 • Przygotowuje materiały z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, szkoleń oraz warsztatów i seminariów w celu promocji kultury bezpieczeństwa, w tym „Just Culture”.
 • Bierze udział w analizie i przygotowywaniu dokumentacji do wydania decyzji w przedmiocie zgody na obniżenie wysokości lotów akrobacyjnych w strefie akrobacji lotniczych i nad lotniskiem.
 • Współpracuje z komórkami Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie udostępniania informacji o zdarzeniach lotniczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów lotniczych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym
 • Znajomość ustawy Prawo lotnicze
 • Znajomość KPA
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu technik audytowania - audytor wewnętrzny
 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym
 • Przeszkolenie z zakresu prowadzenia baz zgłaszania zdarzeń
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Znajomość zasad funkcjonowania komisji badania wypadków lotniczych
 • Znajomość funkcjonowania i organizacji pokazów lotniczych
APLIKUJ TERAZ