Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129993

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca samodzielna, administracyjno-biurowa, w siedzibie urzędu;


- praca w pomieszczeniu biurowym;


- stałe godziny pracy od 8.15 – 16.15;


- oświetlenie naturalne i sztuczne;


- obsługa urządzeń biurowych: komputer, telefon, skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-  dojście i dojazdy do budynku są utwardzone;


-  stanowisko pracy zlokalizowane jest na III piętrze budynku;


- infrastruktura budynku: klimatyzacja, sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody, winda (budynek w trakcie remontu),


-  niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,


- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • przyjmuje, ewidencjonuje, gromadzi, przechowuje, przekazuje, wysyła i udostępnia dokumenty niejawne, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów w Zarządzie Operacyjno-Śledczym Komendy Głównej Straży Granicznej;
 • prowadzi urządzenia ewidencyjne oraz inną dokumentację związaną z działalnością I (pierwszego) Oddziału Kancelarii Tajnej, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów niejawnych Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, obsługiwanego przez I (pierwszy) Oddział Kancelarii Tajnej;
 • prowadzi bieżącą kontrolę sposobu wytwarzania oraz oznaczania materiałów niejawnych przez wykonawców, w celu zapewnienia właściwej ochrony tych materiałów;
 • rozlicza funkcjonariuszy i pracowników Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, obsługiwanych przez I (pierwszy) Oddział Kancelarii Tajnej w przypadku rozwiązania stosunku służby lub pracy, albo przeniesienia do dalszego wykonywania obowiązków służbowych w innej komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej lub jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, bądź też w przypadku długotrwałego zwolnienia lekarskiego, w celu stwierdzenia zgodności stanu ewidencyjnego z faktycznym;
 • kompletuje dokumentacje i przygotowuje akta w celu przekazania ich do właściwego archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia urządzeń ewidencyjnych
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Czytelny charakter pisma
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Skrupulatność
 • Terminowość
 • Odpowiedzialność
 • Rzetelność
 • Zaangażowanie w realizację zadań
 • Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych
 • Obsługa urządzeń biurowych: komputer, fax, drukarka, skaner
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ