Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130127

Warunki pracy


 • praca biurowa z wykorzystaniem komputera
 • obsługa standardowych urządzeń biurowych
 • węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku
 • budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy)
 • brak specjalistycznych urządzęń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
 • praca w warunkach narażenia na stres
 • wyjazdy służbowe
 • wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej
 • praca wymagająca dyspozycyjności
 • praca wymagająca uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi

Zakres zadań

 • Realizacja kontroli jakości w zakresie zobrazowań lotniczych, numerycznego modelu terenu i ortofotomapy w celu sprawnej obsługi bieżących zadań Wydziału
 • Uczestnictwo w odbiorach produktów realizowanych w ramach zadań Wydziału oraz bieżąca współpraca z pozostałymi zespołami w celu efektywnej realizacji pracy, w tym bieżące raportowanie i sprawozdawczość prac kontroli jakości
 • Udział w bieżącej współpracy na linii Zamawiający-Wykonawcy w zakresie zagadnień merytorycznych dotyczących kontroli zobrazowań lotniczych, numerycznego modelu terenu i ortofotomapy
 • Uczestnictwo w pracach związanych z tworzeniem, specyfikacji technicznych, standardów i dobrych praktyk w celu zapewnienia efektywności produkcji, interoperacyjności, jakości i aktualności baz danych przestrzennych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • ogólna znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi
 • podstawowa znajomość narzędzi GIS
 • znajomość zagadnień związanych z kontrolą jakości danych przestrzennych
 • umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ