Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Komendant Rejonowy Policji Warszawa II poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129840

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu,
- kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientami,
- wysiłek fizyczny,
- sztuczne i naturalne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- brak podjazdów wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego KP Warszawa Ursynów
 • udzielanie informacji uprawnionym podmiotom w ramach prowadzonych kwerend na podstawie zasobu archiwalnego KP Warszawa Ursynów
 • opracowywanie materiałów analityczno - sprawozdawczych z obszaru prowadzonych zagadnień archiwalnych
 • prowadzenie rejestru udostępniania akt archiwalnych oraz rejestru spisu akt przekazania
 • przyjmowanie od pracowników i gromadzenie spraw ostatecznie załatwionych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji, tworzenie zbiorów archiwalnych i składanie do archiwum zgodnie z JRWAP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca w administracji publicznej
 • znajomość pracy na komputerze i aplikacji komputerowych
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • łatwość komunikacji
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzjącego
 • znajomość przepisów w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. i później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ