Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129146

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • realizacja zadań odbywa się pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • sporządzanie i na bieżąco prowadzenie ewidencji wykonywanych zadań oraz rozliczeń finansowych,
 • prowadzenie spraw związanych z aktualizacją harmonogramów poprzez nanoszenie miesięcznego wykonania robót dla zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Oddział,
 • współpracowanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi i Centralą w zakresie sprawozdawczości oraz rozliczeń inwestycji,
 • monitorowanie wdrażanych przez Wydział zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych oraz Centrali, prowadzenie archiwizacji dokumentów związanych z kontrolami przeprowadzonymi w zakresie zadań Wydziału,
 • współuczestniczenie we współpracy z Kierownikami Projektów w monitoringu gwarancji należytego wykonania umowy,
 • analizowanie roszczeń i zagrożeń występujących na kontraktach,
 • monitorowanie spraw związanych z nieregulowaniem płatności na rzecz podwykonawców na zadaniach Zespołu Kierownika Projektu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów KPA, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska,
 • znajomość wytycznych wz. kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy UE, znajomość warunków kontraktowych FIDIC
 • umiejętność obsługi pakietu MS-Office
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r. - link do wzoru oświadczenia: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad kosztorysowania
 • przeszkolenie z zakresu finansowania, roszczeń, kwalifikowalności wydatków unijnych, rozliczania projektów unijnych, warunków kontraktowych FIDIC
APLIKUJ TERAZ