Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129172

Warunki pracy

- Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.


- Obsługa urządzeń biurowych tj. drukarki, telefonu i niszczarki dokumentów.

Zakres zadań

 • Ustala wzory znaków imiennych wytwórców oraz podmiotów wprowadzających do obrotu wyroby z metali szlachetnych oraz dokonuje wpisu znaku do rejestru znaków imiennych w OUP w Warszawie.
 • Przyjmuje formularze wniosków o wpis znaku do rejestru w celu dokonania wpisu znaku do rejestru znaków imiennych w OUP w Warszawie oraz sprawdza i weryfikuje prawidłowość przyjmowanych wniosków przez pracowników wydziałów zamiejscowych.
 • Sporządza i wydaje decyzje administracyjne o dokonaniu wpisu znaku imiennego do rejestru.
 • Bierze udział w wykonaniu pisemnych ekspertyz i opinii w celu przygotowania dokumentacji pisemnej z przeprowadzonych badań.
 • Udziela wyczerpujących informacji klientom w zakresie prowadzonego rejestru znaków imiennych, a także przeprowadzanych kontroli probierczych.
 • Prowadzi ewidencje druków mandatów karnych i statystykę w tym zakresie w celu prawidłowego rozliczenia nałożonych grzywien pieniężnych.
 • Opracowuje materiały promocyjne urzędu.
 • Pomaga przy prowadzeniu ewidencji wyrobów zakwestionowanych i przechowywanych w depozycie Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie.
 • Przyjmuje oraz wydaje klientom wyroby zakwestionowane w trakcie kontroli probierczych.
 • Przygotowuje sprawozdania z bieżącej działalności Wydziału Nadzoru OUP w Warszawie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office.
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo Probiercze (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 536).
 • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 775).
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia.
 • Uczciwość, bestronność i sumnienność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ