Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127145

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Przyjmuje, ewidencjonuje, przekazuje wydaje i wysyła dokumenty jawne oraz prowadzi urządzenia ewidencyjne dla tych dokumentów,
 • Prowadzi ewidencję wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego będącego na stanie wydziału oraz pieczęci i stempli, a także książek doręczeń spraw przekazywanych do innych jednostek,
 • Uczestniczy w pracach komisji ds. brakowania dokumentacji jawnej kategorii ,,BC" oraz w pracach komisji ds. inwentaryzacji dokumentów jawnych,
 • Rozlicza policjantów i pracowników wydziału z posiadanych przez nich dokumentów służbowych w przypadku ustania stosunku służby/pracy, przeniesienia lub delegowania,
 • Sporządza okresowe (kwartalne i roczne) wykazy spraw niezałatwionych, pozostających w posiadaniu pracowników/policjantów wydziału,
 • Przyjmuje i kompletuje akta spraw ostatecznie zakończonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : co najmniej 1 rok w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość: aktów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, - w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Umiejętność: pracy w zespole
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ