Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125906

Warunki pracy


 •  praca administracyjno-biurowa, 
 • praca przy monitorze ekranowym; 
 • praca przy oświetleniu mieszanym; 
 • stres związany z  obsługą klientów zewnętrznych;  
 • praca o charakterze statycznym i dynamicznym: w biurze i w terenie;
 • wysiłek fizyczny - przenoszenie akt;
 • praca w pomieszczeniach na poziomie piwnic;
 • praca w szczególnie trudnych wrunkach środowiskowych (kurz);
 • praca na wysokości do 3 m;
 • budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (bariera architektoniczna, brak windy i podjazdów wewnątrz budynku).
 • brak dostosowania miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • przyjmuje, weryfikuje, zabezpiecza oraz przechowuje akta spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych komendy na podstawie sporządzonych spisów zdawczo-odbiorczych;
 • prowadzi ewidencję i rejestry dokumentacji zgromadzonej w archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zabezpieczenia zasobu archiwalnego oraz przygotowania analiz statycznych;
 • przygotowuje i organizuje proces brakowania dokmentacji niearchiwalnej kategorii "B" oraz przeprowadza ekspertyzy archiwalne akt i w komisjach brakujących dokumentację niearchiwalną;
 • przeprowadza kwerendy archiwalne oraz przygotowuje dokumentację w celu umożliwienia udostępnienia uprawnionym podmiotom korzystania z zasobów archiwalnym jednostki;
 • dokonuje sprawdzenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii BC w celu wydania zgody na zniszczenie akt;
 • sporządza sprawozdanie z działalności składnicy akt;
 • nadzoruje stronę techniczną niszczenia akt przeznaczonych na makulaturę;
 • udziela niebędnej pomocy przy sporządzaniu spisów akt archiwalnych w celu prawidłowego sporządzania spisów akt przez osoby odpowiedzialne za zagadnienia;
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowej klasyfikacji i kwalifikowania dokumentacji w celu przejęcia na stan składnicy akt w pełni skompletowanych materriałów;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość prawa archiwalnego, w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych w sprawie: - jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31.07.1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa panstwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczyy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • umiejętność rzetelnego i terminowego realizowania spraw
 • umiejętność samodzielnej organizacji prac
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie archiwistyczne;
APLIKUJ TERAZ