Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125272

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca samodzielna, administracyjno-biurowa, w siedzibie urzędu;


- praca w pomieszczeniu biurowym;


- stałe godziny pracy od 8.15 – 16.15;


- oświetlenie naturalne i sztuczne;


- obsługa urządzeń biurowych: komputer, telefon, faks, skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-  dojście i dojazdy do budynków są utwardzone;


-  stanowisko pracy zlokalizowane jest w przyziemiu;


-  infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody, 


-  niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: budynek wyposażonyw dźwig umożliwiający dostęp do windy osobom niepełnosprawnym, ale brak podjazdów przy wejściu głównym (budynek w trakcie remontu);


-  brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.


 

Zakres zadań

 • przyjmuje, ewidencjonuje, gromadzi, przechowuje, przekazuje, wysyła i udostępnia dokumenty zawierające informacje niejawne, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, obsługiwanych przez Kancelarię Tajną,
 • prowadzi urządzenia ewidencyjne oraz inną dokumentację związaną z działalnością Kancelarii Tajnej w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów niejawnych w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej obsługiwanych przez Kancelarię Tajną,
 • obsługuje stacje abonenckie sieci utajnionej łączności telekopiowej, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji niejawnych,
 • prowadzi bieżącą kontrolę sposobu wytwarzania oraz oznaczania materiałów niejawnych przez wykonawców, w celu zapewnienia właściwej ochrony tych materiałów,
 • rozlicza funkcjonariuszy i pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, obsługiwanych przez Kancelarię Tajną w przypadku rozwiązania stosunku służby lub pracy, albo przeniesienia do dalszego wykonywania obowiązków służbowych w innej komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej lub jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, bądź też w przypadku długotrwałego zwolnienia lekarskiego, w celu stwierdzenia zgodności stanu ewidencyjnego z faktycznym,
 • kompletuje dokumentację i przygotowuje akta w celu przekazania ich do właściwego archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia urządzeń ewidencyjnych
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Czytelny charakter pisma
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Skrupulatność
 • Terminowość
 • Odpowiedzialność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych krajowych, UE i NATO
 • przeszkolenie kancelaryjne, z archiwistyki
 • znajomość języka angielskiego - poziom komunikatywny
 • znajomość obsługi komputera
APLIKUJ TERAZ