Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125290

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:                                                                                                                     • praca w terenie i w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych oraz wysiłek fizyczny,
 • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzenie samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, a także w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych,
 • budynek laboratorium i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • podczas pobytu w terenie i na realizowanych budowach, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.

Zakres zadań

 • wykonuje badania laboratoryjne gruntów i kruszyw oraz terenowe badania geotechniczne, w tym na zadaniach związanych z realizacją programów rządowych,
 • analizuje wyniki przeprowadzanych badań laboratoryjnych wspólnie z innymi członkami Zespołu,
 • pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby,
 • wykonuje badania sprawdzające dla recept na mieszanki gruntów lub kruszyw z materiałami wiążącymi hydraulicznie,
 • współpracuje z Nadzorem w zakresie realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,
 • przygotowuje dane do monitoringu jakości robót z badań przeprowadzonych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • współuczestniczy przy wykonywaniu określonych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole,
 • przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje, a następnie likwiduje próby laboratoryjne,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • Znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiągania celów, współpraca, komunikacja
 • Prawo jazdy kat. B,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach
 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • Znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025,
 • Posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych.
APLIKUJ TERAZ