Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 05-400 Otwock,

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Ogłoszenie nr 15/2023
nazwa stanowiska: Inspektor
Miejsce pracy: Otwock

Wydział Administracyjny

 

Wymiar etatu: 1/1

 

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie spraw formalno-prawnych zadań inwestycyjnych w tym przygotowywanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia, realizacji i odbioru inwestycji starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem i koordynacją prac projektowych i bezpośrednią realizacją inwestycji, w tym uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych pozwoleń niezbędnych w procesach inwestycyjnych;
 • uczestniczenie w pracach zespołu do spraw zamówień publicznych poprzez przygotowywanie merytoryczne dokumentów niezbędnych do udzielania zamówienia publicznego na przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego;
 • przygotowywanie dokumentacji formalnej związanej z zawieraniem umów na realizację inwestycji i remontów;
 • współpraca i nadzór nad pracą inspektorów nadzoru inwestorskiego;
 • przygotowywanie dokumentów do odbioru i przekazania do użytkowania zrealizowanych zadań inwestycyjnych;
 • przygotowywanie założeń technicznych do szacunków finansowych i wieloletnich planów finansowych;
 • opracowywanie sprawozdań okresowych z realizacji inwestycji;
 • rozliczanie zadań inwestycyjnych.
Warunki pracy:
 • praca na stanowisku biurowym, w siedzibie urzędu, przy ul. Górnej 13 w Otwocku, w godzinach poniedziałek 8:00-17:00, od wtorku do czwartku 8:00-16:00, piątek 8:00-15:00;
 • praca wymagana obsługi urządzeń: komputer, drukarka, telefon/fax, ksero, skaner;
 • praca wymaga przemieszczania się pomiędzy częściami budynku lub innymi budynkami urzędu;
 • budynek, w którym wykonywana będzie praca nie posiada windy, szerokich drzwi oraz poza parterem toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.
Wymagania niezbędne:

 

Wykształcenie
 • wyższe
Staż pracy
 • 3 lata
Znajomość aktów Prawnych
 • Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa Prawo budowalne z dnia 7 lipca 1994 r,
 • znajomość procesu inwestycyjnego; wiedza techniczna.
Wymagania dodatkowe (pożądane)

 

Wykształcenie
 • Wyższe II stopnia o kierunku budownictwo, ekonomia
Doświadczenie zawodowe
 • 2 lata w obszarze związanym z realizacją inwestycji;
 • uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 24 sierpnia 2023 r., w formie papierowej z  dopiskiem „ogłoszenie nr 15/2023” w Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13, 05-400 Otwock lub za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pomocą przycisku aplikowania.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Otwocku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

O zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku mogą ubiegać się obywatele polscy, gdyż stanowisko związane jest z wykonywaniem władzy publicznej.

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne lub te, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowaniie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminach poszczególnych etapów naboru. Ostateczna Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

Starosta Otwocki zastrzega sobie prawo do pozostawienia naboru bez rozstrzygnięcia. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminach poszczególnych etapów naboru. Ostateczna Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

Starosta Otwocki zastrzega sobie prawo do pozostawienia naboru bez rozstrzygnięcia.
APLIKUJ TERAZ