Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83912

Warunki pracy

Charakter stanowiska związany jest z przeprowadzaniem kontroli zakładów górniczych:


praca w terenie,
szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność, zapylenie),
narażenie na zagrożenia naturalne (np. wodne, osuwiskowe),
narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń , instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne
 


Sposób wykonywania zadań:


·         pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,


·         przemieszczanie się po mostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,


·         częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


·         budynek urzędu przystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,


·         pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole, w celu rozpoznania stanu bezpieczeństwa wykonywania robót budowalnych i stanu technicznego obiektów budowalnych w zakładach górniczych, a razie konieczności wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora, w tym wstrzymuje ruch zakładu w całości lub w części, w razie bezpośredniego zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska
 • Rozpatruje wnioski o wydanie pozwoleń na budowę, remont, rozbiórkę, użytkowanie i oddanie do ruchu obiektów budowlanych zakładu górniczego, przygotowuje projekty decyzji, w tym przeprowadza kontrole obowiązkowe obiektów zakładu górniczego w celu realizacji zadań dyrektora Urzędu jako organu administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa
 • Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu
 • Rozpatruje wnioski dotyczące uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, przygotowuje projekty uzgodnień inwestycji drogowych, kolejowych, lotnisk, sieci telekomunikacyjnych, w zakresie budowli przeciwpowodziowych, sieci przesyłowych, w zakresie gazyfikacji skroplonego gazu ziemnego celem przygotowania projektów rozstrzygnięć dyrektora Urzędu
 • Przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń powstałych w związku z katastrofą budowlaną, awarią lub uszkodzeniem obiektów budowlanych zakładu górniczego, zagrożeniem obiektów i urządzeń wywołanym wpływami robót górniczych oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie.
 • Opracowuje projekty rocznych planów pracy, sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i ewidencję zakładów górniczych oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym lub architektonicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego (Powyżej 2 lat) pracy w budownictwie, wykonując samodzielne funkcje techniczne lub w urzędach administracji architektoniczno-budowalnej lub nadzorze budowlanym lub w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności budowlanej lub budowalno-montażowej lub w organach nadzoru górniczego w specjalności budowalnej
 • Uprawnienia budowlane
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw prawo budowlane, prawo wodne, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa, umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej lub budowlano-montażowej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności budowlanej
APLIKUJ TERAZ