Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76174

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na II piętrze; wystąpienia publiczne, reprezentowanie Urzędu na zewnątrz; praca związana z obsługą klienta; zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane windy/podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • uczestniczy w komisjach przetargowych;
 • prowadzi pełną obsługę i dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności: opracowuje i zamieszcza ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, opracowuje i przekazuje ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
 • publikuje na stronie internetowej zamawiającego ogłoszenia oraz informacje związane z prowadzonymi postępowaniami;
 • weryfikuje wnioski o dokonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł bez podatku od towarów i usług.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
APLIKUJ TERAZ