Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139545

Warunki pracy

praca biurowa; praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą praca poza siedzibą Urzędu (w przypadku oddelegowania pracownika do udziału w spotkaniach zewnętrznych lub konieczności wizyty terenowej lub przeprowadzenia kontroli); praca na II piętrze (bariera architektonczna w postaci 2 schodków bez podnośnika); zagrożenie korupcją; praca wymagająca dyspozycyjności permanentna obsługa klientów zewnętrznych; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane windy (zastrzeżeniem 2 schodków bez podnośnika prowadzących do pomieszczeń Wydziału) pomieszczenie higieniczno - sanitarne zlokalizowane w przestrzeni Wydziału nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; brak oznaczeń dla osób niewidomych; budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

  • Prowadzi sprawy związane z udzielaniem przez wojewodę dofinansowania z budżetu państwa lub dofinansowania ze środków unijnych, w tym analizuje wnioski o dofinansowanie, przygotowuje projekty umów o udzielenie dofinansowania, monitoruje proces realizacji dotowanych zadań, weryfikuje sprawozdania z realizacji zadań;
  • Przeprowadza weryfikację wydatków w zakresie zadań realizowanych przez oddział;
  • Przygotowuje stanowiska, opinie, zapytania oraz dokonuje analiz na potrzeby wewnętrzne urzędu oraz jednostek zewnętrznych, w tym ministerstw nadzorujących realizację programów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze wdrażania, rozliczania lub kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych albo w prowadzeniu postępowań administracyjnych
  • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, Prawo budowlane, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o opiece nad dziećmi do lat 3,
  • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji, współpracy w zespole
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe