Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126087

Warunki pracy

praca biurowa; praca w siedzibie urzędu; praca w terenie (w szczególności kontrole, rozprawy administracyjne); wyjazdy służbowe (krajowe i zagraniczne); praca wymagająca dysozycyjności; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; praca na I piętrze; zagrożenie korupcją; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się między piętrami (schody); pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; brak oznaczeń dla osób niewidomych; budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w ustalaniu potrzeb bazy szpitalnej oraz zastępczych miejsc szpitalnych w skali województwa mazowieckiego, a także określenie ich rozmieszczenia odpowiadającego potrzebom
 • Wykonuje analizy i opracowania i aktualizacje danych dotyczących kadr medycznych w zakresie określania potrzeb i ich zabezpieczenia w odniesieniu do planowanej bazy szpitalnej, ilości zastępczych miejsc szpitalnych
 • Prowadzi i aktualizuje bazy danych dotyczących potrzeb i możliwości wykorzystania studentów ostatniego roku studiów i absolwentów AM oraz szkół medycznych do realizacji zadań obronnych służby zdrowia
 • Uczestniczy w opracowaniu i aktualizacji planu przygotowań podmiotów leczniczych województwa mazowieckiego na potrzeby obronne państwa
 • Współpracuje z Agencją rezerw Materiałowych w zakresie problematyki dotyczącej utrzymania rezerw strategicznych służby zdrowia, przygotowuje dokumenty dotyczące przemieszczania rezerw strategicznych służby zdrowia, współuczestniczy w opracowaniu i aktualizacji planu rozmieszczenia zestawów medycznych utrzymanych w rezerwach strategicznych w sposób zapewniający zabezpieczenie potrzeb bazy szpitalnej oraz zastępczych miejsc szpitalnych oraz opracowuje materiały w zakresie przygotowań służby zdrowia na potrzeby ochronne do wytycznych wojewody w części dotyczącej planowania potrzeb dotyczących utrzymania rezerw, rocznych planów zamierzeń i sprawozdań z realizacji zadań
 • Uczestniczy w kontrolach stanu realizacji zadań obronnych wykonywanych przez organy samorządu terytorialnego w podległych im podmiotach leczniczych
 • Bierze udział w opracowaniu i uaktualnieniu Planu Operacyjnego funkcjonowania województwa Mazowieckiego w zakresie dotyczącym zadań obronnych służby zdrowia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowań podmiotów medycznych na potrzeby obronne
 • Znajomość ustaw: o obronie Ojczyzny, o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczpospolitej Polskiej, o rezerwach strategicznych, o dostępie do informacji publicznych
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość rozporządzeń: w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych, w sprawie warunków i sposobów przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji, współpracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ