Zarząd Dróg Miejskich
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor
w Wydziale Zrównoważonej Mobilności
- stanowisko ds. administrowania drogami

Miejsce pracy: Warszawa
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • przygotowywanie projektów zieleni w pasie drogowym,
 • opiniowanie projektów gospodarki zielenią,
 • prezentowanie i promowanie projektów związanych z zielenią w pasie drogi,
 • zarządzanie realizacją inwestycji związanych z zielenią oraz inwestycji dotyczących tras rowerowych,
 • przygotowywanie pism, dokumentów i analiz związanych z realizacją prowadzonych inwestycji,
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie: średnie lub wyższe o profilu: architektura krajobrazu, biologia MISMAP, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, ogrodnictwo, budownictwo, inżynieria komunikacyjna, gospodarka przestrzenna, transport, architektura i urbanistyka,
 • minimum 3 lata stażu pracy przy wykształceniu średnim i minimum 1 rok staży pracy przy wykształceniu wyższym,
 • obywatelstwo polskie,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: Ustawy Prawo o ruchu drogowym, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych, Ustawy o Drogach publicznych, Ustawy o ochronie zabytków, Ustawy o ochronie środowiska, Prawa administracyjnego, Ustawy o Ustroju m.st. Warszawy oraz Ustawy o pracowniach samorządowych i Ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość topografii miasta Warszawy,
 • umiejętność obsługi programu AutoCAD,
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy w biurze projektowym,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem zielenią w m. st. Warszawa oraz budową infrastruktury rowerowej,
 • doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem zielenią,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, gotowość do doskonalenia zawodowego,
 • dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • obsługa oprogramowania Vissum,
 • prawo jazdy kat. B.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca w terenie w granicach m. st. Warszawy,
 • prowadzenie pojazdu służbowego,
 • praca w biurze (piętro III, winda przystosowana dla wózków inwalidzkich),
 • jazda rowerem po mieści.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie* - podpisany odręcznie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i umiejętności przydatnych na danym stanowisku
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji*
 • dodatkowo można złożyć referencje, rekomendacje, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i umiejętności przydatnych na danym stanowisku
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. 2019 r. poz. 1282 j.t)
APLIKUJ TERAZ