Ogłoszenie numer: 4339867, z dnia 2021-03-19

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.zielonka.pl/urzad,a,33777,ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-inspektor-w-wydziale-rozwoju-i-funduszy-zewnetrz.html

 

 

Urząd Miasta Zielonka zlokalizowany jest w centralnej części miasta, w odległości 200 m od stacji PKP. Zielonka jest doskonale skomunikowana z Warszawą, - dojazd trasą S8, 10 minut pociągiem ze stacji Warszawa Wileńska, linie autobusowe.

Inspektor w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Miejsce pracy: mazowieckie / Zielonka

 

Opis stanowiska

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku pracy:

1)  W zakresie rozwoju:

 • koordynowanie opracowywania, aktualizacji, monitorowania miejskich dokumentów planistycznych;
 • sprawozdawczość z realizacji programów, strategii rozwojowych, planów strategicznych rozwoju i innych polityk rozwojowych;
 • sporządzanie analiz, opinii oraz prognoz niezbędnych do oceny procesu rozwoju Miasta Zielonka.

2)  W zakresie funduszy zewnętrznych:

 • monitorowanie dostępności, możliwości i warunków pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych na realizację zadań Miasta Zielonka;
 • analiza planowanych inwestycji miejskich/ projektów pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania;
 • przygotowywanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej; prowadzenie spraw związanych ze studiami wykonalności projektów;
 • przygotowywanie kompleksowej dokumentacji w zakresie umowy o dofinansowanie realizacji projektu;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji w ramach realizacji projektu, od chwili przygotowywania wniosku o dofinansowanie do końcowego rozliczenia projektu;
 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami sektora społecznego i gospodarczego, w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych;
 • udzielanie wsparcia merytorycznego komórkom i jednostkom organizacyjnym Miasta Zielonka oraz zespołom projektowym w zakresie realizacji i rozliczania zadań po uzyskaniu dofinansowania;
 • prowadzenie doradztwa dla gminnych jednostek organizacyjnych, osób prawnych Miasta oraz organizacji pozarządowych z zakresu aplikowania o fundusze zewnętrzne.

Wymagania

I.    Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie: wyższe minimum II stopnia bądź jednolite studia wyższe, preferowany kierunek administracja lub zarządzanie/ zarządzanie strategiczne;
 6. doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku, w tym minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w samodzielnym przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie oraz w rozliczaniu projektów realizowanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, z udziałem zewnętrznych środków finansowych) – w okresie ostatnich 7 lat;
 7. umiejętność sprawnej obsługi komputera;
 8. znajomość zagadnień z zakresu zarządzania strategicznego oraz z zakresu funduszy unijnych.

 II.   Wymagania dodatkowe:

 1. udokumentowane szkolenia i kursy z zarządzania strategicznego oraz z zakresu funduszy unijnych; mile widziane studia kierunkowe i/lub podyplomowe w przedmiotowym zakresie;
 2. preferowane doświadczenie zawodowe w pracy w organach administracji publicznej lub w instytucjach wdrażających programy europejskie;
 3. umiejętna interpretacja oraz stosowanie przepisów prawa oraz znajomość następujących regulacji prawnych: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; ustawa – kodeks postępowania administracyjnego; ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; Umowa Partnerstwa oraz zapisy poszczególnych programów operacyjnych, a także szczegółowych wytycznych określonych w ich ramach; projekt/ założenia Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027;
 4. znajomość polityki regionalnej Unii Europejskiej oraz zasad finansowania i realizacji programów, projektów/ działań finansowanych ze środków UE;
 5. znajomość zasad prowadzenia inwestycji publicznych;
 6. zdolności analityczne oraz kreatywnego myślenia;
 7. umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy zespołowej,
 8. zaangażowanie w realizowane zadania, dokładność i sumienność, samodzielność, obowiązkowość, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu;
 9. dyspozycyjność;
 10. kultura osobista, życzliwość w kontaktach interpersonalnych.

Oferujemy

 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w Urzędzie Miasta Zielonka, Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, III piętro
 • Praca odbywa się w następującym systemie czasu pracy: poniedziałek: 8:00-17:00; wtorek-czwartek: 8:00-16:00; piątek: 8:00-15:00
 • Praca z użyciem nowoczesnych urządzeń techniki biurowej oraz różnych programów, aplikacji i generatorów wniosków
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ