DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
ogłasza konkurs o sygnaturze K-111-2/23 na wolne stanowisko

INSPEKTOR w Oddziale Ochrony Informacji Niejawnych

I. Miejsce świadczenia pracy: Sąd Okręgowy w Warszawie

II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 2

III. Z naszej strony oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stałe godziny pracy 7:00 – 15:00,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • możliwość zakupu ubezpieczenia na życie i opieki medycznej oraz karty sportowej,
 • pakiet szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych,
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia oraz wiedzy,
 • interesującą, pełną wyzwań pracę w zgranym zespole.

IV. Będziesz odpowiedzialny za:

 • przyjmowanie, wysyłanie i rejestrowanie materiałów otrzymanych i wysyłanych w obiegu korespondencyjnym oraz wytworzonych w jednostce organizacyjnej,
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych i kart,
 • zapewnienie należytej ochrony informacjom niejawnym przetwarzanym w Kancelarii,
 • zapewnienie właściwego oznaczenia materiałów zarejestrowanych w Kancelarii,
 • sprawowanie nadzoru nad materiałami pozostającymi na stanie ewidencyjnym Kancelarii,
 • wykonywanie prac techniczno-ewidencyjnych związanych z wykonywaniem kopii, odpisu, wypisu, wydruku lub tłumaczenia dokumentów, a także zmianą albo zniesieniem klauzuli tajności materiałów zarejestrowanych w Kancelarii,
 • kompletowanie materiałów zarejestrowanych w kancelarii oraz przekazywanie ich do archiwum;
 • niszczenie zbędnych materiałów zarejestrowanych w kancelarii,
 • dostarczanie i odbiór przesyłek niejawnych do adresatów miejscowych oraz z wykorzystaniem poczty specjalnej KGP,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, za pośrednictwem Kierownika Kancelarii Tajnej w zakresie ochrony informacji niejawnej oraz zadań Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej,
 • koordynowanie oraz prowadzenie spraw związanych z wnioskami kontroli operacyjnej(przyjmowanie w wniosków i zarządzeń kontroli operacyjnej, rejestrowanie wniosków i zarządzeń kontroli operacyjnej w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, prowadzenie „rejestru postanowień kontroli operacyjnej”, przekazywanie po dekretacji do rozpoznania sędziom wydziałów karnych Sądu Okręgowego w Warszawie wniosków i zarządzeń kontroli operacyjnej,
 • zwrot wnioskodawcom stosownej dokumentacji,
 • protokołowanie na posiedzeniach niejawnych.

V. Poszukujemy osoby, która:

 • posiada wykształcenie wyższe min. I stopnia,
  poświadczenie bezpieczeństwa osobowego wydane przez ABW lub SKW, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Ściśle Tajne”
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowaną opinię,
 • nie była karana za przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone wobec niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu).
 2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły.
 4. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.
 5. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. W przypadku przekazywania danych osobowych innych niż wskazanych w kwestionariuszu, np. zawartych w dokumentach innych niż wymienionych w ogłoszeniu o konkursie – pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 7. Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

 

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VI z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć w terminie do 27 stycznia 2023 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) do:Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
pok. 407A, IV

 

Uprzejmie informujemy, że oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.VIII. Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. Etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
 3. Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dn3 lutego 2023 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z miejscem i terminem II etapu.


IX. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

 • zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
 • zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
 • nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.

Na wniosek osoby, która została wpisana na listę rezerwową lub nie przeszła procedury konkursowej dokumenty zostaną odesłane na wskazany we wniosku adres. Wniosek można składać w terminie do 3 miesięcy od zakończenia procedury

 

X. Unieważnienie konkursu:

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.

 

APLIKUJ TERAZ