Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor transportu drogowego
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138522

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Kierowanie pojazdem służbowym: samochodem uprzywilejowanym.

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrolę wewnętrzną w jednostkach organizacyjnych Inspekcji Transportu Drogowego;
 • Sporządza dokumentację pokontrolną oraz przygotowuje projekt wystąpienia pokontrolnego;
 • Prowadzi kontrolę pracy inspektorów i pracowników Inspekcji oraz sporządza dokumentację pokontrolną dla potrzeb prowadzonych postępowań;
 • Pomaga w rozpatrywaniu i przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi i wnioski w ramach działalności merytorycznej biura we współpracy z Gabinetem Głównego Inspektora;
 • Prowadzi czynności wyjaśniające i sprawdzające na potrzeby rozpatrzenia i przygotowania projektów odpowiedzi na skargi i wnioski;
 • Weryfikuje i analizuje dane zgromadzone w systemach administrowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania przepisów z zakresu transportu drogowego, w tym minimum 1 rok pracy na stanowisku inspektorskim Inspekcji Transportu Drogowego;
 • Kurs specjalistyczny II stopnia dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego zakończony złożonym egzaminem z wynikiem pozytywnym;
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi;
 • Znajomość przepisów: ustawy o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi oraz znajomość innych przepisów prawa polskiego określających uprawnienia kontrolne Inspekcji Transportu Drogowego, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, prawa wspólnotowego w zakresie transportu drogowego, ustawy Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości zawodowej;
 • Kompetencje: myślenie analityczne, podejmowanie decyzji, planowanie, sumienność, organizacja pracy własnej;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.