Zarząd Dróg Miejskich

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor nadzoru inwestorskiego

w Wydziale Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska

Inspektor nadzoru inwestorskiego w Wydziale Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 55.2022
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • Dokonywanie opiniowania dokumentacji projektowej w zakresie obiektów inżynierskich,
 • Przygotowanie materiałów niezbędnych do zlecenia dokumentacji projektowej dotyczącej zadań realizowanych przez Wydział i jej opiniowanie.
 • Przygotowanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego w tym m.in.: przygotowanie wniosku, ogólnych warunków umowy, skompletowanie dokumentów lub dokumentacji technicznej niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego, udział w pracach komisji przetargowej.
 • Nadzór nad dokonywaniem przez podmioty zewnętrzne podstawowych, rozszerzonych i szczegółowych przeglądów obiektów inżynierskich, ekspertyz, sporządzanie analiz i wniosków dotyczących eksploatacji i remontów, kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.
 • Organizowanie przeglądów gwarancyjnych oraz egzekwowanie od Wykonawców usuwania usterek w ramach udzielonej gwarancji.
 • Współpraca z administracją terenową i samorządową oraz z innymi komórkami ZDM w zakresie prowadzonych zagadnień.
 • Wykonywanie nadzoru technicznego w zakresie remontów, utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich.
 • Opiniowanie przejazdów przez obiekty mostowe, pojazdów niezgodnych z normatywami i przepisami.
 • Współpraca w przygotowywaniu planów rocznych i wieloletnich w zakresie utrzymania drogowych obiektów inżynierskich.
 • Przygotowanie remontów i prac utrzymaniowych obiektów będących w eksploatacji Wydziału Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska:
  • prace terenowe (oględziny, przedmiary, dokumentacja zdjęciowa itp.),
  • zlecanie prac,
  • rozliczanie i ewidencja prac,
  • przedmiary i obmiary prac,
  • realizacja spraw formalno – prawnych,
  • nadzór nad wykonywaniem robót i czynności utrzymaniowych.
 • Udział w rozpatrywaniu skarg i wniosków dotyczących utrzymania obiektów:
  • udział w rozpatrywaniu wniosków oraz zawieraniu porozumień, umów i użyczeń terenu,
  • prace terenowe,
  • korespondencja,
  • odpowiadania na zapytania i skargi mieszkańców.

 

Wymagania konieczne:
 • wykształcenie średnie lub wyższe - kierunek budownictwo - specjalność związana z budową dróg i mostów
 • doświadczenie zawodowe: minimum 6 lat stażu pracy przy wykształceniu średnim i 4 lata stażu pracy             
 • przy wykształceniu wyższym,
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej mostowej,
 • prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem),
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna  zdolność  do  czynności  prawnych,  korzystanie  z  pełni  praw  publicznych  oraz  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office 365,
 • znajomość przepisów prawnych oraz umiejętność ich stosowania m.in.:
  • Ustawy Prawo Budowlane,
  • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
  • technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;
  • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
  • technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg
  • publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom,
  • obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. Nr 67, poz.582);
  • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późn. zm. Prawo Ochrony Środowiska,
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko;
  • Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • Ustawy o pracownikach samorządowych,
  • Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów i procedur związanych z budową i utrzymaniem obiektów inżynierskich, zdolność analitycznego myślenia,
 • posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, samodzielność i dyscyplina w działaniu, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, gotowość do doskonalenia zawodowego, dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, odporność na stres/umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach/umiejętność pracy pod presją czasu.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca w terenie w granicach m. st. Warszawy,
 • prowadzenie pojazdu służbowego,
 • praca na wysokości powyżej 3m,
 • praca w biurze (wysoki parter, budynek nie przystosowany do wózków inwalidzkich).
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie* - podpisany odręcznie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganegowykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących wymagany staż pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy potwierdzające ww. wymagania stażowe)
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,*
 • dodatkowo można złożyć referencje, rekomendacje, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i umiejętności przydatnych na danym stanowisku
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji*
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz.U.2022. 530)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZDM

Administratorem w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22-55-89-100, reprezentowany przez Dyrektora ZDM (dalej jako „Administrator”)

1. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na ww. stanowisko.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 i art. 13 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 tj. ze zm.) będą przetwarzane w oparciu
o art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).

3. Odbiorcy danych

Dostęp do Pani/Pana Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy Administratora: pracownicy Wydziału Spraw Pracowniczych ZDM oraz członkowie Komisji ds. rekrutacji.

4. Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)

Pani/Pana Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

5.Okres przechowywania danych

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru ( w związku z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 tj. ze zm.) a następnie zostaną komisyjnie zniszczone.

6.Zasady gromadzenia danych

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, przez kandydata do pracy spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie przez ZDM rozpatrywana

7. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

 • Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art.17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
 • prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody;
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD).

Telefon kontaktowy do IOD:tel. 22 55 89 33

9. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie

w kancelarii ZDM lub przesłanie pocztą na poniższy adres do dnia 23.09.2022 r.

 

z dopiskiem na kopercie:

 

Zarząd Dróg Miejskich

Wydział Spraw Pracowniczych
i Płacowych

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

tel. 22 5589355

 

48/2022 – inspektor nadzoru inwestorskiego w Wydziale Utrzymania i Remontów Dróg

 

* Kwestionariusz oraz druki oświadczeń do pobrania na stronie www.zdm.waw.pl

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 23.09.2022 r.

APLIKUJ TERAZ