Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sanitarnych (nr ref. 52/zgn/21)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/02987
OBOWIĄZKI:
- nadzór nad pracami konserwacyjnymi oraz realizowanymi remontami pod względem jakości ich wykonania i rozliczeń finansowych- sporządzanie protokołów typowania kwalifikujących roboty do wykonania w budynkach i w lokalach, wykonywanie kosztorysów inwestorskich, wprowadzanie wykonawcy na roboty, dokonywanie odbiorów oraz rozliczeń finansowych- przygotowywanie materiałów przetargowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i technicznych, kosztorysów inwestorskich umów, założeń projektowych- uczestniczenie w komisjach, przeglądach, dokonywania pomiarów lokali, ocenianie lokali pod względem technicznym, wykonywanie protokołów zdawczo - odbiorczych lokali- przygotowywanie dokumentów do wykupów lokali.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi- bez ograniczeń
Uprawnienia: Pakiet MS Office
Uprawnienia: Program Norma Pro


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:- obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,- wykształcenie średnie techniczne- uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami sanitarnymi (bez ograniczeń)- znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawy Prawo budowlane, Prawo energetyczne, Polskie Normy, Prawo Zamówień Publicznych, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, Ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks cywilny- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania - NORMA- staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem Wymagania dodatkowe:- wykształcenie wyższe techniczne,- doświadczenie w pracy jako inspektor nadzoru ds. sanitarnych w budownictwie mieszkaniowym, praca w administracji, praca na budowie.Obowiązki: - nadzór nad pracami konserwacyjnymi oraz realizowanymi remontami pod względem jakości ich wykonania i rozliczeń finansowych- sporządzanie protokołów typowania kwalifikujących roboty do wykonania w budynkach i w lokalach, wykonywanie kosztorysów inwestorskich, wprowadzanie wykonawcy na roboty, dokonywanie odbiorów oraz rozliczeń finansowych- przygotowywanie materiałów przetargowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i technicznych, kosztorysów inwestorskich umów, założeń projektowych- uczestniczenie w komisjach, przeglądach, dokonywania pomiarów lokali, ocenianie lokali pod względem technicznym, wykonywanie protokołów zdawczo - odbiorczych lokali- przygotowywanie dokumentów do wykupów lokali.Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 16.03.2021r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem: Dział Kadr i Płac- Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sanitarnych (nr ref. 52/ZGN/21). Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 30.03.2021r. do godz. 15.00[Pełna treść oferty, wymagane dokumenty: http://www.zgnmokotow.waw.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=54&Itemid=128]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 6 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy