Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych (nr ref. 70/zgn/21)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/04404
OBOWIĄZKI:
- wykonywanie ocen technicznych i typowania robót, opracowywanie przedmiarów robót- opracowywanie kosztorysów inwestorskich, nadzór nad terminowością zatwierdzania remontów- archiwizacja materiałów poszczególnych zadań, przygotowywanie dokumentów do kontroli, weryfikacja ocen, typowania robót, przedmiarów i kosztorysów- prowadzenie spraw dotyczących przebudów lokali w tym przygotowywanie porozumień remontowych z najemcami i instytucjami- uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej- ocena przydatności wykonanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej- uczestnictwo w czynnościach udzielania zamówień publicznych- rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie robót budowlanych- wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego- współdziałanie z DOM - ami i innymi komórkami ZGN Mokotów- załatwianie korespondencji z Urzędem Dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami- analizowanie przeglądów technicznych budynków- współudział w typowaniu robót i ustalaniu założeń projektowych- przygotowywanie oraz sprawdzanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót w branży budowlanej- opiniowanie w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i adaptacje- bieżące śledzenie i wprowadzenie do stosowania przepisów i zarządzeń związanych z procedurą zlecania robót przez ZGN- archiwizacja dokumentacji w prowadzonej tematyce- rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw budowlanych- uczestnictwo w komisjach przetargowych
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Inspektor nadzoru budowlanego
Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
Uprawnienia: Pakiet MS Office
Uprawnienia: Program Norma Pro


Wymagania inne:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - wykonywanie ocen technicznych i typowania robót, opracowywanie przedmiarów robót- opracowywanie kosztorysów inwestorskich, nadzór nad terminowością zatwierdzania remontów- archiwizacja materiałów poszczególnych zadań, przygotowywanie dokumentów do kontroli, weryfikacja ocen, typowania robót, przedmiarów i kosztorysów- prowadzenie spraw dotyczących przebudów lokali w tym przygotowywanie porozumień remontowych z najemcami i instytucjami- uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej- ocena przydatności wykonanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej- uczestnictwo w czynnościach udzielania zamówień publicznych- rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie robót budowlanych- wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego- współdziałanie z DOM - ami i innymi komórkami ZGN Mokotów- załatwianie korespondencji z Urzędem Dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami- analizowanie przeglądów technicznych budynków- współudział w typowaniu robót i ustalaniu założeń projektowych- przygotowywanie oraz sprawdzanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót w branży budowlanej- opiniowanie w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i adaptacje- bieżące śledzenie i wprowadzenie do stosowania przepisów i zarządzeń związanych z procedurą zlecania robót przez ZGN- archiwizacja dokumentacji w prowadzonej tematyce- rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw budowlanych- uczestnictwo w komisjach przetargowychWymagania niezbędne: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,- wykształcenie średnie techniczne o kierunku budowlanym,- uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno budowlanej,- znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o własności lokali, Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenia pochodne do w/w ustaw, normy,- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA,- staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem.Wymagania dodatkowe: - wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budowlanym,- doświadczenie w pracy jako inspektor nadzoru ds. budowlanych w budownictwie, mieszkaniowym, doświadczenie w wykonawstwie i rozliczaniu robót budowlanych.Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 19.04.2021 roku), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem: Dział Kadr i Płac - Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych (nr ref. 70/ZGN/21). Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 04.05.2021 roku do godz. 15.00[Pełna treść oferty: http://www.zgnmokotow.waw.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=54&Itemid=128]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 6 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy