Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych (nr ref. 113/tp/20) k/m
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/20/12878
OBOWIĄZKI:
- wykonywanie ocen technicznych i typowania robót, opracowywanie przedmiarów robót, opracowywanie kosztorysów inwestorskich, nadzór nad terminowością zatwierdzania remontów, archiwizacja materiałów poszczególnych zadań, przygotowywanie dokumentów do kontroli, weryfikacja ocen, typowania robót, przedmiarów i kosztorysów;- prowadzenie spraw dotyczących przebudów lokali w tym przygotowywanie porozumień remontowych z najemcami i instytucjami;- uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej;- ocena przydatności wykonanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej;- uczestnictwo w czynnościach udzielania zamówień publicznych;- rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie robót budowlanych;- wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego;- współdziałanie z DOM - ami i innymi komórkami ZGN Mokotów;- załatwianie korespondencji z Urzędem Dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami;- analizowanie przeglądów technicznych budynków;- współudział w typowaniu i ustalaniu założeń projektowych;- przygotowywanie oraz sprawdzanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót w branży budowlanej;- opiniowanie w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i adaptacje;- bieżące śledzenie i wprowadzenie do stosowania przepisów i zarządzeń związanych z procedurą zlecania robót przez ZGN;- archiwizacja dokumentacji w prowadzonej tematyce;- rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw budowlanych;- uczestnictwo w komisjach przetargowych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Inspektor nadzoru budowlanego
Wykształcenie: średnie zawodowe, budowlane
Uprawnienia: Pakiet MS Office
Uprawnienia: Program Norma Pro


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,- wykształcenie średnie techniczne o kierunku budowlanym- uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej- znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o własności lokali, Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Kodeks postepowania administracyjnego, Rozporządzenia pochodne do w/w ustaw.- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania - NORMA- staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem Wymagania dodatkowe: - wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budowlanym,- uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) w specjalności drogowej lub doświadczenie w tym zakresie- doświadczenie w pracy jako inspektor nadzoru ds. budowlanych w budownictwie mieszkaniowym, doświadczenie w wykonawstwie i rozliczaniu robót budowlanych.Obowiązki: - wykonywanie ocen technicznych i typowania robót, opracowywanie przedmiarów robót, opracowywanie kosztorysów inwestorskich, nadzór nad terminowością zatwierdzania remontów, archiwizacja materiałów poszczególnych zadań, przygotowywanie dokumentów do kontroli, weryfikacja ocen, typowania robót, przedmiarów i kosztorysów;- prowadzenie spraw dotyczących przebudów lokali w tym przygotowywanie porozumień remontowych z najemcami i instytucjami;- uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej;- ocena przydatności wykonanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej;- uczestnictwo w czynnościach udzielania zamówień publicznych;- rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie robót budowlanych;- wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego;- współdziałanie z DOM - ami i innymi komórkami ZGN Mokotów;- załatwianie korespondencji z Urzędem Dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami;- analizowanie przeglądów technicznych budynków;- współudział w typowaniu i ustalaniu założeń projektowych;- przygotowywanie oraz sprawdzanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót w branży budowlanej;- opiniowanie w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i adaptacje;- bieżące śledzenie i wprowadzenie do stosowania przepisów i zarządzeń związanych z procedurą zlecania robót przez ZGN;- archiwizacja dokumentacji w prowadzonej tematyce;- rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw budowlanych;- uczestnictwo w komisjach przetargowych.Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 14.12.020r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem: Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych (nr ref. 113/TP/20). Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 28.12.2020 r. do godz. 15.00[Pełna treść oferty, wymagane dokumenty: http://www.zgnmokotow.waw.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=54&Itemid=128]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 6 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy