Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Inspektor nadzoru ds. sanitarnych w dtt (nr ref. dnz/51/2021)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/13365
OBOWIĄZKI:
- udział w procesie budowlanym poprzez pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji remontów i inwestycji oraz w okresie gwarancji i rękojmi w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym;- weryfikacja przedmiarów i kosztorysów ofertowych oraz robót wykonanych;- rozliczanie, kompletowanie i przekazywanie do księgowości dokumentów finansowych nadzorowanych robót;- sporządzanie kosztorysów inwestorskich;- sprawdzanie pod względem zgodności z umową i odbiór dokumentacji projektowej;- wykonywanie przeglądów stanu technicznego budynków;- sporządzanie ocen stanu technicznego budynków i lokali;- udział w komisjach technicznych i sporządzanie z nich protokołów;- podejmowanie działań w porozumieniu z przełożonym mających na celu likwidację w trybie pilnym zagrożeń;- rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i podań z zakresu stanu technicznego zasobów z przygotowaniem pisemnej odpowiedzi;- uczestnictwo w procedurach przetargowych związanych z realizacją inwestycji i remontów;- współdziałanie przy prowadzeniu bieżącej (półrocznej i rocznej) sprawozdawczości w zakresie realizowanych przez ZGN robót.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
Uprawnienia: Program Word
Uprawnienia: Program Excel
Uprawnienia: Obsługa komputera


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne: (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):- obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;- wykształcenie średnie/średnie branżowe minimum 6 lat stażu pracy lub wyższe minimum 4 lata stażu pracy;- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń dla budynków mieszkalnych i użytkowych;- przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;- znajomość obsługi komputera w zakresie: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz programu do kosztorysowania;- znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego, przepisów bhp i p.poż., prawa cywilnego i administracyjnego, prawa zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami, ochrony dóbr kultury, finansów publicznych, samorządu terytorialnego, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego; ustawy o własności lokali; przepisów o ochronie danych osobowych.Wymagania dodatkowe (wymagania pożądane, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;- staż pracy odpowiedni do poziomu wykształcenia, w tym co najmniej 2 letni staż na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy;- co najmniej 6 miesięczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.Dodatkowe (pożądane) cechy osobowości:- terminowość;- samodzielność;- zdolności organizacyjne i komunikatywność;- umiejętność pracy w zespole;- odporność na stres;- wysoka kultura osobista.Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:- udział w procesie budowlanym poprzez pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji remontów i inwestycji oraz w okresie gwarancji i rękojmi w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym;- weryfikacja przedmiarów i kosztorysów ofertowych oraz robót wykonanych;- rozliczanie, kompletowanie i przekazywanie do księgowości dokumentów finansowych nadzorowanych robót;- sporządzanie kosztorysów inwestorskich;- sprawdzanie pod względem zgodności z umową i odbiór dokumentacji projektowej;- wykonywanie przeglądów stanu technicznego budynków;- sporządzanie ocen stanu technicznego budynków i lokali;- udział w komisjach technicznych i sporządzanie z nich protokołów;- podejmowanie działań w porozumieniu z przełożonym mających na celu likwidację w trybie pilnym zagrożeń;- rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i podań z zakresu stanu technicznego zasobów z przygotowaniem pisemnej odpowiedzi;- uczestnictwo w procedurach przetargowych związanych z realizacją inwestycji i remontów;- współdziałanie przy prowadzeniu bieżącej (półrocznej i rocznej) sprawozdawczości w zakresie realizowanych przez ZGN robót.Wymagane dokumenty i oświadczenia:- życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (cv) oraz list motywacyjny podpisane odręcznie;- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;- kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż lub zaświadczeń w przypadku kontynuacji zatrudnienia;- kopie zaświadczeń/dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;- oświadczenie bądź zapis w cv o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa w przypadku zatrudnienia wymagane będzie aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa, wydane przez tę Izbę;- oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;- podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;- podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślne;- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego;- podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procesu naboru prowadzonego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy;- w razie przekazania danych osobowych szczególnych kategorii - podpisana zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych.Druki ww. oświadczeń oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procesu naboru prowadzonego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zamieszczone są na stronach: www.zgn-praga-pn.waw.pl/ (zakładka oferty pracy) oraz zgnpragapn.bip.um.warszawa.pl/ (zakładka rekrutacja).Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie pocztą kompletu dokumentów (decyduje data dostarczenia do Zakładu) lub złożenie osobiście w zamkniętej kopercie w Biurze Podawczym (parter), pok. nr 26 w terminie do dnia 08.11.2021 roku pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, 03-719 Warszawa ul. Jagiellońska 23 z dopiskiem na kopercie: Nabór Nr DNZ/51/2021 na stanowisko Inspektor Nadzoru ds. sanitarnych w DTT - w pełnym wymiarze czasu pracy" (termin złożenia dokumentacji do dnia 08.11.2021 roku)*Pełna treść oferty pracy: https://zgnpragapn.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/Rekrutacja/2021/default.htm **Bliższe informacje dotyczące oferty dostępne są pod numerem telefonu: 22 205 41 30, 22 205 41 31 (w godzinach: 07:30-15:30)***Wynagrodzenie zasadnicze + premia. Ogółem wynagrodzenie nie mniejsze niż 6000 zł brutto

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 6 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy