Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Inspektor nadzoru ds. sanitarnych w aom nr 3 (nr ref. dnz/13/2021)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/04461
OBOWIĄZKI:
Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:- udział w procesie budowlanym poprzez pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji remontów i inwestycji oraz w okresie gwarancji i rękojmi w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym- weryfikacja przedmiarów i kosztorysów ofertowych oraz robót wykonanych- rozliczanie, kompletowanie i przekazywanie do księgowości dokumentów finansowych nadzorowanych robót- sporządzanie kosztorysów inwestorskich- sprawdzanie pod względem zgodności z umową i odbiór dokumentacji projektowej- wykonywanie przeglądów stanu technicznego budynków- sporządzanie ocen stanu technicznego budynków i lokali- udział w komisjach technicznych i sporządzanie z nich protokołów- podejmowanie działań w porozumieniu z przełożonym mających na celu likwidację w trybie pilnym zagrożeń- rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i podań z zakresu stanu technicznego zasobów z przygotowaniem pisemnej odpowiedzi- uczestnictwo w procedurach przetargowych związanych z realizacją inwestycji i remontów- współdziałanie przy prowadzeniu bieżącej (półrocznej i rocznej) sprawozdawczości w zakresie realizowanych przez ZGN robót.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Inspektor nadzoru budowlanego
Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie, techniczne
Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń
Uprawnienia: Prawo budowlane
Uprawnienia: Obsługa komputera
Uprawnienia: Zamówienia publiczne
Uprawnienia: Kosztorysowanie
Uprawnienia: Program Excel
Uprawnienia: Program Word
Uprawnienia: Kodeks Postępowania Administracyjnego
Uprawnienia: Prawo cywilne


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne: (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku) - obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe- wykształcenie średnie/średnie branżowe - minimum 6 lat stażu pracy lub wyższe - minimum 4 lata stażu pracy;- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;- przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;- znajomość obsługi komputera w zakresie: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz programu do kosztorysowania;- znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego, przepisów bhp i p.poż., prawa cywilnego i administracyjnego, prawa zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami, ochrony dóbr kultury, finansów publicznych, samorządu terytorialnego, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego; ustawy o własności lokali; przepisów o ochronie danych osobowych. Wymagania dodatkowe (wymagania pożądane, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń- staż pracy odpowiedni do poziomu wykształcenia, w tym co najmniej 2 letni staż na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy; - co najmniej 6 miesięczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowychDodatkowe (pożądane) cechy osobowości:- terminowość- samodzielność- zdolności organizacyjne i komunikatywność- umiejętność pracy w zespole- odporność na stres- wysoka kultura osobistaDo najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:- udział w procesie budowlanym poprzez pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji remontów i inwestycji oraz w okresie gwarancji i rękojmi w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym- weryfikacja przedmiarów i kosztorysów ofertowych oraz robót wykonanych- rozliczanie, kompletowanie i przekazywanie do księgowości dokumentów finansowych nadzorowanych robót- sporządzanie kosztorysów inwestorskich- sprawdzanie pod względem zgodności z umową i odbiór dokumentacji projektowej- wykonywanie przeglądów stanu technicznego budynków- sporządzanie ocen stanu technicznego budynków i lokali- udział w komisjach technicznych i sporządzanie z nich protokołów- podejmowanie działań w porozumieniu z przełożonym mających na celu likwidację w trybie pilnym zagrożeń- rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i podań z zakresu stanu technicznego zasobów z przygotowaniem pisemnej odpowiedzi- uczestnictwo w procedurach przetargowych związanych z realizacją inwestycji i remontów- współdziałanie przy prowadzeniu bieżącej (półrocznej i rocznej) sprawozdawczości w zakresie realizowanych przez ZGN robót.Druki ww. oświadczeń oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procesu naboru prowadzonego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zamieszczone są na stronach: www.zgn-praga-pn.waw.pl/ (zakładka oferty pracy) oraz zgnpragapn.bip.um.warszawa.pl/ (zakładka rekrutacja). Wymagane dokumenty i oświadczenia:- życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) oraz list motywacyjny podpisane odręcznie- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie- kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż lub zaświadczeń w przypadku kontynuacji zatrudnienia- kopie zaświadczeń/dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i uprawnień zawodowych - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych- oświadczenie bądź zapis w cv o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa w przypadku zatrudnienia wymagane będzie aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa, wydane przez tę Izbę- oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych- podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych- podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślne- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego- podpisane oświadczenie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych- podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procesu naboru prowadzonego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. WarszawyOsoby zainteresowane prosimy o przesyłanie pocztą kompletu dokumentów (decyduje data dostarczenia do Zakładu) lub złożenie osobiście w zamkniętej kopercie w Biurze Podawczym parter, pok. nr 26 w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, 03 - 719 Warszawa ul. Jagiellońska 23 z dopiskiem na kopercie: "Nabór Nr DNZ/13/2021 na stanowisko - Inspektor Nadzoru ds. sanitarnych w AOM Nr 3 w pełnym wymiarze czasu pracy *Pełna treść oferty pracy: https://zgnpragapn.bip.um.warszawa.pl/NR/exeres/8265048D-33E2-45AA-AF8E-C408187E02CD,frameless.htm**Bliższe informacje dotyczące oferty dostępne są pod numerem telefonu: 22 205 41 30, 22 205 41 31 (w godzinach: 07:30-15:30)

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 6 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy