Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor farmaceutyczny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116642

Warunki pracy

praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie – obszar województwa mazowieckiego,


kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu,


stanowisko pracy znajduje się w pokoju biurowym, wyposażone w komputer z oprogramowaniem.

Zakres zadań

 • kontroluje podmioty prowadzące obrót detaliczny produktami leczniczymi,
 • nadzoruje jakość produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • sporządza protokoły z kontroli, prowadzi dokumentacę kontrolowanych podmiotów,
 • przygotowuje projekty decyzji zawierających zalecenia pokontrolne,
 • opiniuje przydatność lokalu przeznaczonego na aptekę, punkt apteczny i inne,
 • kontroluje reklamy działalności apteki,
 • przygotowuje pisma i odpowiedzi na pisma

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne,
prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
warunek-spełnienie wymagań z art.114 a ustawy Prawo Farmaceutyczne.


doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem wykształcenia

 • Znajomość przepisów prawa farmaceutycznego, przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B –czynne
APLIKUJ TERAZ