Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych (nr ref. 127/dom4/21)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/07329
OBOWIĄZKI:
- reprezentowanie Miasta Stołecznego Warszawy we wspólnotach mieszkaniowych na terenie Dzielnicy Mokotów i podejmowanie czynności w imieniu m. st. Warszawy wynikających z przepisów ustawy o własności lokali w ramach udzielonego pełnomocnictwa. Udział w zebraniach właścicieli lokali; - sprawowanie nadzoru właścicielskiego we wspólnotach mieszkaniowych wynikającego z udziału miasta w nieruchomościach wspólnych; - bieżąca współpraca z zarządami i zarządcami (administratorami) nieruchomości, kontrola ich działalności;- sprawowanie kontroli na realizacją uchwał i wniosków właścicieli lokali, w tym nad realizacją rocznego planu gospodarczego wspólnoty; - wnioskowanie do Zarządu Dzielnicy Mokotów o zajęcie stanowiska przekraczającego zakres udzielonego pracownikowi pełnomocnictwa;- analiza skarg i wniosków członków wspólnot mieszkaniowych oraz najemców lokali miasta. Podejmowanie interwencji w tych sprawach i nadzór nad ich właściwym załatwieniem;- podejmowanie inicjatyw mających na celu utrzymanie właściwego stanu nieruchomości oraz racjonalne wykorzystanie powierzchni i pomieszczeń wspólnych; - kontrola działań zarządów wspólnot w zakresie pozyskiwania jak najkorzystniejszych ofert na wykonywanie robót remontowych oraz nadbudów lub adaptacji powierzchni wspólnych w nieruchomości; - analiza możliwości pozyskiwania innych pożytków z nieruchomości wspólnych; - współdziałanie z zarządami wspólnot lub zarządcami (administratorami) przy opracowywaniu planów gospodarczych nieruchomości (w tym remontów), planów zarządzania i inwestycji;- analiza sprawozdań finansowych i rzeczowych przekazywanych przez zarządy wspólnot lub zarządców nieruchomości oraz kontrola kosztów utrzymania poszczególnych nieruchomości; - w miarę konieczności udział w przeglądach, konkursach ofert, negocjacjach, przetargach przeprowadzanych przez wspólnoty mieszkaniowe; - kontrola terminowości przeprowadzania obowiązkowych przeglądów budowlanych w nieruchomości;- podejmowanie interwencji w zarządach wspólnot w przypadkach zaniedbywania tych obowiązków przez zarządy. Informowanie, w razie konieczności, właściwych służb nadzoru budowlanego, o takich przypadkach; - analiza projektów uchwał, w tym uchwał w sprawie porządku domowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości pod względem formalnym i merytorycznym i zabezpieczenia interesów m. st. Warszawy; - współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta, w tym w Dzielnicy Mokotów;- wykonywanie opracowań, przygotowywanie materiałów analityczno - sprawozdawczych w zakresie prowadzonych spraw; - przestrzeganie terminów w załatwianiu spraw, zgodnie z przepisami KPA i poleceniami przełożonych; - przestrzeganie obowiązku prawidłowego przechowywania dokumentów;- aktualizacja w bazie danych istotnych informacji dot. Wspólnot mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o wyborze lub zmianie składu zarządów, wyboru lub zmianie zarządcy (administratora), przeprowadzonych przeglądach budowlanych, planowanych adaptacjach lub nadbudowach, przeprowadzonych kontrolach zarządów lub zarządców (administratorów) etc., zgodnie z poleceniem przełożonych;- przekazywanie do innych jednostek organizacyjnych ZGN Mokotów informacji o podjętych lub podejmowanych uchwałach właścicieli lokali. Ścisła współpraca z tymi jednostkami w zakresie wynikającym z zakresu czynności;- współpraca z najemcami lokali miasta w zakresie utrzymania nieruchomości lokalowych i wspólnych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali pracownicy obsługi biurowej (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne


Wymagania inne:

#EWymagania niezbędne: - wykształcenie średnie; - znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o własności lokali, Kodeks Cywilny, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o gospodarce nieruchomościami;- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird;- staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem;- obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r., poz. 1282);- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - reprezentowanie Miasta Stołecznego Warszawy we wspólnotach mieszkaniowych na terenie Dzielnicy Mokotów i podejmowanie czynności w imieniu m. st. Warszawy wynikających z przepisów ustawy o własności lokali w ramach udzielonego pełnomocnictwa. Udział w zebraniach właścicieli lokali; - sprawowanie nadzoru właścicielskiego we wspólnotach mieszkaniowych wynikającego z udziału miasta w nieruchomościach wspólnych; - bieżąca współpraca z zarządami i zarządcami (administratorami) nieruchomości, kontrola ich działalności;- sprawowanie kontroli na realizacją uchwał i wniosków właścicieli lokali, w tym nad realizacją rocznego planu gospodarczego wspólnoty; - wnioskowanie do Zarządu Dzielnicy Mokotów o zajęcie stanowiska przekraczającego zakres udzielonego pracownikowi pełnomocnictwa;- analiza skarg i wniosków członków wspólnot mieszkaniowych oraz najemców lokali miasta. Podejmowanie interwencji w tych sprawach i nadzór nad ich właściwym załatwieniem;- podejmowanie inicjatyw mających na celu utrzymanie właściwego stanu nieruchomości oraz racjonalne wykorzystanie powierzchni i pomieszczeń wspólnych; - kontrola działań zarządów wspólnot w zakresie pozyskiwania jak najkorzystniejszych ofert na wykonywanie robót remontowych oraz nadbudów lub adaptacji powierzchni wspólnych w nieruchomości; - analiza możliwości pozyskiwania innych pożytków z nieruchomości wspólnych; - współdziałanie z zarządami wspólnot lub zarządcami (administratorami) przy opracowywaniu planów gospodarczych nieruchomości (w tym remontów), planów zarządzania i inwestycji;- analiza sprawozdań finansowych i rzeczowych przekazywanych przez zarządy wspólnot lub zarządców nieruchomości oraz kontrola kosztów utrzymania poszczególnych nieruchomości; - w miarę konieczności udział w przeglądach, konkursach ofert, negocjacjach, przetargach przeprowadzanych przez wspólnoty mieszkaniowe; - kontrola terminowości przeprowadzania obowiązkowych przeglądów budowlanych w nieruchomości;- podejmowanie interwencji w zarządach wspólnot w przypadkach zaniedbywania tych obowiązków przez zarządy. Informowanie, w razie konieczności, właściwych służb nadzoru budowlanego, o takich przypadkach; - analiza projektów uchwał, w tym uchwał w sprawie porządku domowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości pod względem formalnym i merytorycznym i zabezpieczenia interesów m. st. Warszawy; - współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta, w tym w Dzielnicy Mokotów;- wykonywanie opracowań, przygotowywanie materiałów analityczno - sprawozdawczych w zakresie prowadzonych spraw; - przestrzeganie terminów w załatwianiu spraw, zgodnie z przepisami KPA i poleceniami przełożonych; - przestrzeganie obowiązku prawidłowego przechowywania dokumentów;- aktualizacja w bazie danych istotnych informacji dot. Wspólnot mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o wyborze lub zmianie składu zarządów, wyboru lub zmianie zarządcy (administratora), przeprowadzonych przeglądach budowlanych, planowanych adaptacjach lub nadbudowach, przeprowadzonych kontrolach zarządów lub zarządców (administratorów) etc., zgodnie z poleceniem przełożonych;- przekazywanie do innych jednostek organizacyjnych ZGN Mokotów informacji o podjętych lub podejmowanych uchwałach właścicieli lokali. Ścisła współpraca z tymi jednostkami w zakresie wynikającym z zakresu czynności;- współpraca z najemcami lokali miasta w zakresie utrzymania nieruchomości lokalowych i wspólnych.Wymagane dokumenty i oświadczenia:- życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;- kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;- podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;- podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;- podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji;- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 21.06.2021r., w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem: "Dział Kadr i Płac - Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych nr ref. 127/DOM4/21". Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 05.07.2021 r. do godz. 15.00

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy