Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor ds. Technicznych
Miejsce pracy: Warszawa

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. jest samorządowym i jedynym w kraju miejskim przewoźnikiem kolejowym, a także jednym z elementów Warszawskiego Transportu Publicznego. Od 18 lat świadczymy usługi transportu pasażerskiego w ramach aglomeracji warszawskiej. Zapewniamy mieszkańcom stolicy i okolicznych gmin wygodny dojazd do pracy czy szkoły. Eksploatując nowoczesne pojazdy i realizując kolejne inwestycje, oferujemy atrakcyjną alternatywę wobec transportu samochodowego, zmniejszając negatywny wpływ miasta na środowisko.

Opis stanowiska:
 • Przygotowanie założeń rzeczowo-finansowych w procesie planowanie kosztów utrzymania w sprawności taboru eksploatowanego przez Spółkę;
 • Nadzór nad realizacją umów i rozliczeniami usług zewnętrznych;
 • Udział w przygotowaniu specyfikacji technicznych do zamówień publicznych Spółki w zakresie działania komórki organizacyjnej;
 • Udział w rozwoju i udoskonalaniu taboru, dokumentacji oraz warsztatu pracy;
 • Nadzór nad procesami produkcji i napraw taboru kolejowego dla SKM oraz wykonywanie czynności zdawczo-odbiorczych;
 • Stosowanie się do zasad (procedur) zawartych w dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Systemu Zarządzania Utrzymaniem, realizacja poleceń Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem;
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentów technicznych, związanych z projektami realizowanymi przez dział i współfinansowanych z Funduszy Unijnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Sporządzanie merytorycznych opisów dokumentów księgowych;
 • Znajomość dokumentacji technicznej pojazdów SKM (Dokumentacja Systemu Utrzymania, Warunki Techniczne i Odbioru, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa);
 • Znajomość przepisów dotyczących eksploatacji taboru kolejowego (ustawy, rozporządzenia, decyzje);
 • Współpraca przy opracowywaniu oceny znaczenia zmiany;
 • Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz firmami zewnętrznymi.
 • Odpowiedzialność za należyte wykonywanie obowiązków, zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi oraz przepisami wewnętrznymi Spółki;
 • Dbanie o powierzone środki dostępu, w tym klucze do pomieszczeń służbowych, a także odpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentacji przed osobami nieupoważnionymi;
 • Odpowiedzialność za przestrzeganie ochrony informacji stanowiących tajemnicę Spółki;
 • Dbanie o ład i porządek w miejscu pracy.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata w branży technicznej;
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • Biegła obsługa komputera, dodatkowym atutem będzie znajomość systemu IBM Maximo;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Uprawnienia SEP – mile widziane;
 • Dobra organizacja pracy i zdolność sprawnego działania, również pod presją czasu;
 • Zdolności negocjacyjne, asertywność;
 • Umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność;
 • Punktualność, zaradność, terminowość;
 • Dokładność i systematyczność.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnej, stale rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Pracę na pełen etat;
 • Możliwości stałego rozwoju zawodowego;
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów;
 • Dofinansowanie nauki języków obcych;
 • Wspólne akcje dobroczynne i sportowe;
 • Pakiet dodatkowych benefitów, m.in. świadczenia socjalne, dofinansowanie wypoczynku, karta Multisport, prywatna opieka medyczna, grupowe ubezpieczenie na życie.
Klauzula informacyjna

Poprzez udział w procesie rekrutacji, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, objętych formularzem oraz podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, w tym w załączonym CV, przez Szybką Kolej Miejską Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa, w celu udziału w procesie rekrutacyjnym(zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.

Kto przetwarza Pana/Pani dane osobowe
Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie lub na adres mailowy: rekrutacja@skm.warszawa.pl

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się wysyłając e-maila pod adres: iodo@skm.warszawa.pl.

Cele i podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
1. Przetwarzanie podanych przeze Pana/Panią danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności przepisy Kodeksu pracy (art. 22¹ §1 – w przypadku danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, podane przeze mnie dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 • dobrowolnie wyrażoną zgodę ( 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych) w przypadku pozostałych danych.
2. Przetwarzanie podanych przeze Pana/Panią danych osobowych w toku przyszłych rekrutacji:
 • Na podstawie odrębnie udzielonej przez Panią/Pana zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
3. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) oraz 9 ust. 2 lit. f RODO).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym. Odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie Pana/Pani aplikacji.

Okres, przez który Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby bieżącej rekrutacji – Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. Okres ten może zostać przedłużony o czas niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Pana prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Kategoriach odbiorców Pani/Pana danych osobowych:
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy narzędzi wspierających proces rekrutacji, podmioty realizujące w imieniu i na rzecz Administratora procesy rekrutacyjne, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi doradcze, prawnicze oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
APLIKUJ TERAZ