DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-38/22 na wolne stanowisko

INSPEKTOR DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100, ul. Płocka 9 oraz ul. Przyokopowa 33

II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 0,5

III. Z naszej strony oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stałe godziny pracy 7:00 – 15:00,
 • ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej czy karty sportowej.

IV. Będziesz odpowiedzialny za:

 • przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 • wyposażenie budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 • zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
 • przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;
 • zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 • ustalenie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego
  miejscowego zagrożenia.

V. Poszukujemy osoby, która:

 • posiada wykształcenie min. Średnie;
 • ukończyła szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowe, lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa, lub posiadać tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa albo tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r.
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie jest wobec niej prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

VI.Wymagania mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach wymiaru sprawiedliwości,
 • znajomość przepisów obowiązujących w sądzie oraz znajomość struktury sądu,
 • dyspozycyjność,
 • samodzielność,
 • dokładność i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność, samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • komunikatywność.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu).
 2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły.
 4. Kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowe, lub kwalifikacji do wykonywania zawodu technik pożarnictwa, lub dyplomu ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydanego do dnia 30 września 2019 r. lub dyplomu ukończenia studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydanego po dniu 30 września 2019 r.
 5. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.
 6. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. W przypadku przekazywania danych osobowych innych niż wskazanych w kwestionariuszu, np. zawartych w dokumentach innych niż wymienionych w ogłoszeniu o konkursie – pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 8. Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

 

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VII z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć w terminie do 29 listopada 2022 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) do:Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
pok. 407A, IV

 

Uprzejmie informujemy, że oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.VIII. Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. Etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
 3. Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dn. 6 grudnia na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z miejscem i terminem II etapu.


IX. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

 • zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
 • zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
 • nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.

Na wniosek osoby, która została wpisana na listę rezerwową lub nie przeszła procedury konkursowej dokumenty zostaną odesłane na wskazany we wniosku adres. Wniosek można składać w terminie do 3 miesięcy od zakończenia procedury

 

X. Unieważnienie konkursu:

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.

 

APLIKUJ TERAZ