Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie

miasta stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

 

 

Inspektor ds. komunikacji społecznej w Wydziale Komunikacji i Organizacji Biura Gospodarki Odpadami

Umowa o pracę na czas określony - na czas realizacji projektu.
Przewidywany czas trwania projektu do dnia 31.12.2023 r.)


Projekt pn.: „Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"


Projekt „Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi" otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
The project „Capital Cities Collaborating on Common Challenges in Hazardous Waste Management - Yerevan, Warsaw, Tirana" is co-funded by the European Union.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie Komisji Europejskiej z Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju na lata 2014-2020 w ramach programu "Local Authorities: Partnerships for sustainable cities" (Ref. EuropeAid/161146/DH/ACT/Multi)

 

Termin składania dokumentów: 12 lutego 2021 r.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • realizacja zadań w zakresie komunikacji: wewnętrznej (Urzędu), zewnętrznej (z jednostkami, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego),
 • realizacja zadań w zakresie: organizowania spotkań z przedstawicielami społeczności lokalnych, debat i innych spotkań o charakterze informacyjnym, opracowywanie i przekazywanie informacji innym jednostkom miejskim, udzielanie odpowiedzi, na skargi i pytania mieszkańców, tworzenie i koordynowanie prac zespołów zadaniowych,
 • przygotowywanie i przekazywanie informacji dotyczących działań (w tym wspólnotowych, partnerstwa, dialogu społecznego), zgodnie z jednolitą Polityką Informacyjną Urzędu,
 • realizacja zadań związanych z serwisem intranetowym, internetowym w tym Biuletynem Informacji Publicznej, redagowanie materiałów informacyjnych, przygotowywanie analiz, zestawień, opinii i sprawozdań, wnioskowanie zmian, zatwierdzanie i podpisywanie sprostowań oraz innych pism związanych z kontaktami Urzędu m.st. Warszawy.

Charakterystyka pracy:

 • realizacja działań informacyjnych, marketingowych i edukacyjnych związanych z realizacją projektu "Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi" (SFUE/8/56),
 • współdziałanie z urzędami dzielnic oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji wydarzeń informacyjno-edukacyjnych,
 • prowadzenie działań związanych z realizacją projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, harmonogramem zadań projektowych i wymogami stawianymi w programie,
 • sporządzanie raportów, zestawień, analiz oraz innych dokumentów wymaganych przez instytucję udzielająca wsparcia,
 • obsługa organizacyjna w ramach projektu, w tym archiwizacja dokumentów,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych, ustaw: kodeks postępowania administracyjnego; kodeks cywilny; prawo zamówień publicznych; o finansach publicznych; o samorządzie gminnym; o pracownikach samorządowych; o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; prawo ochrony środowiska; o odpadach; o gospodarce komunalnej; o swobodzie działalności gospodarczej; o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o bateriach i akumulatorach; o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; o dostępnie do informacji publicznej; przepisy z zakresu ochrony danych osobowych; rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw oraz Uchwały Rady m.st. Warszawy podjęte w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także Dyrektywy unijne dotyczące gospodarki odpadami. Na stanowisku wymagana jest również wiedza ogólna o strukturze i porządku prawnym UE oraz funduszach pomocowych i środkach pochodzących z Komisji Europejskiej dostępnych dla Polski w obecnej perspektywie oraz znajomość źródeł i procedur pozyskiwania funduszy unijnych na realizację projektów.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku oraz ciągi komunikacyjne umożliwiają przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z odpowiedzialnością, pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z interesantami oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym i niesłyszącym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas testu wiedzy lub/i rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 3 letni staż pracy,
 • powyżej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie Public Relations, marketingu, reklamy, socialmediów, organizacji eventów, koordynacji i/lub zarządzania projektami,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, wiedza zawodowa, sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja, otwartość na zmiany, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu komunikacji, socjologii, nauk społecznych, administracji,
 • powyżej 3-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu dziennikarstwa, Public Relations, prac badawczo-rozwojowych w obszarze nauk humanistycznych i/lub ścisłych, realizacji projektów z funduszy europejskich, prawa autorskiego, ochrony wizerunku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


APLIKUJ TERAZ