Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki
Inspektor BHP / Pracownik służby BHP
Miejsce pracy: Mińsk Mazowiecki
Zakres obowiązków BHP obejmuje między innymi:
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP,
 • informowanie pracodawcy o wystąpieniu zagrożeń na terenie zakładu.
 • sporządzanie (co najmniej raz w roku) analiz stanu technicznego pomieszczeń,
 • organizowanie szkoleń z zakresu BHP,
 • udział w opracowywaniu i ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy stanowisk,
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
 • doradztwo w zakresie organizacji stanowisk, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia,
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z pakietem świadczeń socjalnych,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość zdobywania doświadczeń.
WYRAŻENIE ZGODY (REKRUTACJA) – klauzula do CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji jak i przyszłych procesów rekrutacji*, prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24.05.2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 26.06.1974r. kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018 poz. 917).

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, mam prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia.
APLIKUJ TERAZ