Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75313

Warunki pracy

- krajowe lub zagraniczne wyjazdy slużbowe,


-budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
-warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

Zakres zadań

 • Administruje siecią teleinformatyczną i serwerami urzędu oraz współpracuje z Głównym Urzędem Miar w tym zakresie,
 • Nadzoruje i zarządza informatycznymi zasobami sprzętowymi urzędu oraz zainstalowanym na nich oprogramowaniem, w tym instaluje i aktualizuje systemy/oprogramowanie na stanowiskach roboczych oraz wykonuje drobne naprawy sprzętu informatycznego lub koordynuje wykonywanie większych remontów i usuwanie awarii,
 • Realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu, w tym pełni nadzór antywirusowy sprzętu komputerowego,
 • Współpracuje w procedurach zakupowych, w tym składa lub opiniuje wnioski dotyczące zakupu sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, przygotowuje opisy przedmiotu zamówienia w tym zakresie a w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego współpracuje z powoływaną komisją,
 • Inicjuje i wdraża strategie informatyzacji urzędu, w tym zgłasza potrzeby zakupów sprzętu i oprogramowania oraz wdraża nowe rozwiązania informatyczne usprawniające pracę w urzędzie,
 • Opiniuje modernizację oraz likwidację sprzętu i oprogramowania w urzędzie,
 • Wdraża i szkoli pracowników w zakresie użytkowania sprzętu i oprogramowania,
 • Inicjuje i współpracuje w zakresie wprowadzenia lub aktualizacji regulacji wewnętrznych związanych z prowadzonymi sprawami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z obsługą informatyczną,
w tym w zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi i siecią LAN.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie - B1
APLIKUJ TERAZ