Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136874

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Zagrożenie korupcją.
 • Budynek przy ul. Brackiej 4  jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przeprowadza procedury zgodności oraz testy akceptacyjne systemów IT na podstawie opisu warunków zgodności w celu wydania producentom tych systemów świadectwa zgodności.
 • Monitoruje wprowadzanie poprawek do systemów IT oraz zgłaszanie błędów i reklamacji przez użytkowników tych systemów w celu zapewnienia użytkownikom systemów właściwego ich funkcjonowania oraz prawidłowej obsługi sygnalizowanych przez nich zgłoszeń dotyczących błędów i usterek systemów.
 • Testuje systemy IT z wykorzystaniem scenariuszy testowych w celu weryfikacji zgodności tych systemów ze zdefiniowanymi wymaganiami funkcjonalnymi oraz obowiązującymi przepisami prawnymi, jak również pod kątem ich wydajności i ergonomiczności.
 • Udziela konsultacji, wyjaśnień i wskazówek użytkownikom systemów IT, jak również zbiera ich opinie nt. jakości świadczonych przez te systemy usług, w celu zapewnienia właściwej eksploatacji systemów w warunkach rzeczywistych oraz ich wysokiej jakości, zgodnej z potrzebami użytkowników, wymaganiami funkcjonalnymi oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Przedstawia wykonawcom systemów IT problemy testów, wykrytych błędów i usterek systemów oraz ustala sposoby i terminy ich rozwiązania w celu zapewnienia zgodności systemów ze zdefiniowanymi wymaganiami funkcjonalnymi oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Zarządza użytkownikami systemów IT poprzez nadawanie im dostępu do systemów w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w tym identyfikacji pracujących w nich użytkowników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze IT lub w utrzymaniu/testowaniu systemów teleinformatycznych
 • ­Znajomość metodyki testowania systemów IT
 • ­Umiejętność sporządzania raportów lub opracowań na podstawie wykonanych testów systemów IT
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • ­W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ