Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129166

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
 • Zagrożenie korupcją.
 • Budynek przy ul. Brackiej 4  jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­Przeprowadza procedury zgodności oraz testy akceptacyjne systemów IT z obszaru ZS na podstawie opisu warunków zgodności.
 • ­Testuje systemy IT z obszaru ZS z wykorzystaniem scenariuszy testowych, w tym opracowuje scenariusze testowe.
 • ­Monitoruje wprowadzanie poprawek do systemów IT oraz zgłasza błędy i reklamacje przez użytkowników tych systemów.
 • ­Udziela konsultacji, wyjaśnień i wskazówek użytkownikom systemów IT w obszarze ZS, jak również zbiera ich opinie nt. jakości świadczonych przez te systemy usług.
 • ­Podejmuje działania zapewniające aktualność oprogramowania (systemowego, narzędziowego i użytkowego) na warstwie testowej środowiska IT z obszaru ZS.
 • ­Zarządza użytkownikami systemów IT z obszaru ZS poprzez nadawanie im dostępu do systemów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość metodyki testowania
 • umiejętność sporządzania raportów lub opracowań na podstawie zanalizowanych danych
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ