DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-39/22 na wolne stanowisko


INFORMATYK (HELP DESK)


I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100, ul. Płocka 9 oraz ul. Przyokopowa 33


II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 1


III. Z naszej strony oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stałe godziny pracy 7:00 – 15:00,
 • wynagrodzenie po podpisaniu umowy o pracę na czas określony: 4.998,00 zł brutto + dodatek stanowiskowy w wysokości 450,00 zł brutto,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • zakup ubezpieczenia na życie, opieki medycznej oraz karty sportowej,
 • pakiet szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych,
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia oraz wiedzy,
 • interesującą, pełną wyzwań pracę w zgranym zespole.

IV. Będzie odpowiedzialny za:

 • obsługę informatyczną powierzonych systemów IT i elementów infrastruktury,
 • konfigurowanie komputerów i wyposażenia,
 • usuwanie awarii zgłaszanych przez użytkowników,
 • udzielanie pomocy użytkownikom końcowym, w tym pomoc techniczna przy obsłudze podstawowych aplikacji biurowych,
 • instalację i aktualizację oprogramowania,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej,
 • utrzymywanie standardów określonych w zakresie polityki bezpieczeństwa,
 • udzielanie instruktażu w zakresie użytkowania urządzeń, systemów i aplikacji informatycznych.

V. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe min. I stopnia kierunkowe informatyczne,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
 • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu).
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych kierunkowych informatycznych.
 4. Poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą „ściśle tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 5. Kserokopie innych dokumentów (świadectw, certyfikatów, zaświadczeń o odbytych kursach)
  potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.
 6. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko informatyka – tylko w przypadku przekazania innych danych osobowych niż wskazanych w kwestionariuszu osobowym.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.


VII. Termin i miejsce składania dokumentów:


Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VII z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć
w terminie do 29 listopada 2022 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) w:

 

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
pok. 407A, p. IV
Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII.Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. Etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
 3. Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dn. 6 grudnia 2022 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z miejscem i terminem II etapu.

 

APLIKUJ TERAZ