Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 121184

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej oraz sieci dystrybucyjnych elektroenergetycznych
 • prowadzi sprawy będące realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa unijnego związane z funkcjonowaniem wspólnego rynku energii elektrycznej
 • monitoruje funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, w szczególności w zakresie dotyczącym zagadnień transgranicznych oraz bilansowania systemu
 • uczestniczy we współpracy międzynarodowej europejskich organów regulacyjnych
 • uczestniczy w opiniowaniu i przygotowywaniu projektów aktów prawnych, polityk, rozwiązań strategicznych dotyczących rozwoju krajowego i unijnego rynku energii elektrycznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze energetycznym lub jednostkach sektora finansów publicznych, lub w obsłudze prawnej, lub w obszarze analiz ekonomicznych
 • Znajomość specyfiki rynku energii elektrycznej
 • Znajomość prawa energetycznego krajowego w zakresie dotyczącym instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej elektroenergetycznej
 • Znajomość prawa europejskiego w zakresie zasad dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
APLIKUJ TERAZ