Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120896

Warunki pracy

Budynek Urzędu Transportu Kolejowego oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Zagrożenie korupcją.


Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych instalacji stałych, w szczególności budowanych, modernizowanych lub odnawianych w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Analizuje dokumentację opisującą projekt podsystemów modernizowanych lub odnawianych, z ewentualnym prowadzeniem postępowań wszczętych z urzędu, w celu wydania decyzji nakazującej uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów instalacji stałych, w szczególności budowanych, modernizowanych lub odnawianych w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydawania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli lub urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, w szczególności zabudowywanych lub instalowanych z inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Przygotowuje projekty informacji w zakresie stosowania przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczących oceny zgodności w kolejnictwie, w szczególności w zakresie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w celu przedstawienia tych informacji podmiotom rynku.
 • Bierze udział z Oddziałami Terenowymi w kontrolach inwestycji infrastrukturalnych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w celu weryfikacji czy spełnione zostały zasadnicze wymagania systemu kolei.
 • Reprezentuje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego podczas spotkań międzynarodowych (w tym z Agencją Kolejową UE) w zakresie zagadnień dotyczących podsystemów instalacji stałych oraz problematyki rynku wewnętrznego w celu przekazywania stanowiska Polski, również w zakresie mającym wpływ na wydawanie środków UE.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z ramami prawnymi Unii Europejskiej w dziedzinie interoperacyjności, stosowaniem TSI INF, TSI PRM, TSI SRT lub TSI ENE
 • Znajomość ram prawnych Unii Europejskiej w dziedzinie interoperacyjności
 • Znajomość TSI INF, TSI PRM, TSI SRT lub TSI ENE
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym i aktów wykonawczych w dziedzinie interoperacyjności
 • Znajomość not wyjaśniających i dokumentów technicznych Agencji Kolejowej Unii Europejskiej w dziedzinie interoperacyjności
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność obsługi komputera (w szczególności edytora tekstu)
 • Umiejętność redagowania pisemnych informacji kierowanych do interesariuszy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ