Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120899

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • ­Zapewnia obsługę prasową oraz upowszechnia informacje, w tym: opracowuje i wysyła informacje, komunikaty i oświadczenia dla prasy, reaguje na krytykę prasową, przygotowuje polemiki, sprostowania, materiały pomocnicze dla Kierownictwa na potrzeby wystąpień medialnych (udział w mediach, briefingi prasowe, spotkania) oraz projekty wypowiedzi Kierownictwa resortu (artykuły, wywiady, odpowiedzi na pytania, wydawnictwa okazjonalne itp.).
 • ­Przygotowuje materiały informacyjne dla mediów, w tym: informacje prasowe, materiały backgroundowe, raporty dla mediów itp.
 • Prowadzi kampanie, działania i projekty informacyjne, w tym: opracowuje koncepcje działań medialnych, przygotowuje umowy, komunikaty, materiały informacyjne, briefingi, dobiera narzędzia i kanały komunikacji.
 • ­Prowadzi monitoring mediów i przegląd prasy, przygotowuje komunikaty na stronę www resortu oraz umieszcza je na stronie MRiPS.
 • ­Organizuje konferencje prasowe oraz wypowiedzi kierownictwa dla mediów (obsługa medialna spotkań z udziałem Kierownictwa).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w public relations, komunikacji społecznej, w mediach społecznościowych, w mediach lub w jednostkach sektora finansów publicznych
 • ­znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • ­znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • ­­znajomość ustawy Prawo prasowe
 • ­wiedza z zakresu public relations
 • ­umiejętność redagowania informacji
 • ­umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • ­umiejętność współpracy
 • ­komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ