Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120933

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Tamka


- budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich
- konieczna asysta innego pracownika,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka.


Wierzbowa
- budynek z platformą dla wózków inwalidzkich,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz
głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakres zadań

 • Dokonuje analiz i ocen działalności przypisanych jednostek podległych lub nadzorowanych.
 • Analizuje i weryfikuje przedkładane przez jednostki podległe lub nadzorowane plany działania i plany rzeczowo-finansowe.
 • Identyfikuje potrzeby, weryfikuje i przedstawia propozycje dotacji na działalność bieżącą i inwestycje dla podległych lub nadzorowanych jednostek.
 • Weryfikuje i rozlicza, pod względem zgodności z przeznaczeniem i stopniem wykorzystania a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania, przyznane jednostkom podległym lub nadzorowanym dotacje.
 • Sporządza merytoryczne opinie do rocznych sprawozdań finansowych jednostek podległych lub nadzorowanych.
 • Monitoruje stopień wydatkowania środków budżetowych.
 • Współpracuje z dysponentem środków ministra w zakresie realizacji innych zadań przypisanych Departamentowi wynikających z pełnionego nadzoru nad gospodarką finansową jednostek podległych lub nadzorowanych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku merytorycznym dedykowanym do realizacji zadań z zakresu finansów

 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: Skuteczna komunikacja, organizacja pracy i osiąganie celów, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Znajomość ustawy o kinematografii
APLIKUJ TERAZ