Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120532

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Rozpatruje odwołania jako organ II instancji w zakresie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Analizuje sprawozdania w przedmiocie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz współpracuje z urzędami marszałkowskimi w tym zakresie
 • Sporządza raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
 • Analizuje informacje zawarte w BDO w celu monitorowania obrotu sprzętem i zużytym sprzętem elektrycznym
 • Rozpatruje skargi i interwencje dot. działalności kontrolnej Inspekcji w zakresie przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Przygotowuje odpowiedzi na skargi do WSA i NSA dot. wydanych przez GIOŚ decyzji
 • Prowadzi sprawy związane z planowaniem i realizacją zadań oraz sprawozdawczością, w tym dotyczących wydatków w układzie zadaniowym budżetu i koordynowanie prac w tym zakresie
 • Sporządza zbiorcze informacje i sprawozdania dotyczące budżetu zadaniowego Departamentu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarki odpadami lub ochrony środowiska
 • Wiedza z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość sytemu EZD
 • Znajomość systemów prawnych (Lex, Legalis)
APLIKUJ TERAZ