Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120344

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze, II, IV i V piętrze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • wspiera użytkowników systemu (System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie), współfinansowanego ze środków europejskich, poprzez: zapisywanie i opisywanie napływających zgłoszeń w systemie i poprawne nimi zarządzanie (incydenty, zdarzenia, problemy); współtworzenie bazy wiedzy na temat pojawiających się usterek i sposobów ich rozwiązywania; bieżącą obsługę incydentów, rozwiązywanie problemów technicznych użytkowników; administrowanie systemem; administrowanie użytkownikami systemu; współpracę z zespołami w Urzędach Wojewódzkich; pomoc i wsparcie techniczne dla użytkowników zewnętrznych wnioskujących o dostęp do udostępnionego API,
 • przeprowadza analizy sprzętu i systemów teleinformatycznych funkcjonujących w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, w szczególności na potrzeby Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie,
 • konsultuje wykonawców w fazie wytwarzania oprogramowania w odniesieniu do środowiska sprzętowego i systemowego w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa,
 • prowadzi szkolenia i instruktaże dla pracowników nadzoru budowlanego w zakresie funkcjonowania i administrowania systemami teleinformatycznymi, w szczególności na potrzeby Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie,
 • uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań realizowanych w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa, w szczególności na potrzeby Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie,
 • utrzymuje kontakty i współpracuje z wykonawcami, w szczególności Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne albo wyższe (nieprofilowe) i studia podyplomowe z zakresu informatyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat przy realizacji zadań z zakresu informatyki
 • wiedza techniczna z zakresu zagadnień informatycznych, w tym znajomość: systemów Windows Server, Windows oraz Linux, rozwiązań sieciowych, pakietu biurowego MS Office, zagadnień związanych z tworzeniem serwisów WWW, HTML, CSS, PHP, komputerów na poziomie sprzętowym,
 • znajomość przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych ram dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • znajomość języka angielskiego (poziom komunikatywny, znajomość terminologii informatycznej),
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętności analityczne,
 • kreatywność,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista,
 • poświadczenie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość metodyki projektowej Prince 2
APLIKUJ TERAZ